Ngôo Hê-bí
2017/12/15 加入
編修歌曲第 6 名 編修歌詞第 6 名 分享到 Facebook
25 已收藏 26 已貢獻
鼓聲若響
Kóo-siann Nā Hiáng
新寶島康樂隊
編修進度: 100%
暗流
Àm-lâu
拍謝少年
編修進度: 100%
追追追
Tui tui tui
黃妃
編修進度: 100%
無詞的歌
Bô-sû ê Kua
秀蘭瑪雅
編修進度: 100%
有無
Ū-bô
林生祥
編修進度: 100%
想要彈同調
Siūnn-beh tuânn kāng-tiāu
鳳飛飛
編修進度: 100%
傀儡尪仔
Ka-lé ang-á
陳小霞
編修進度: 100%
勇敢
Ióng-kám
五月天
編修進度: 100%
兄弟沒夢不應該
Hiann-tī bô bāng put ing-kai
拍謝少年
編修進度: 100%
流浪到淡水
Liû-lōng kàu Tām-tsuí
金門王 李炳輝
編修進度: 100%
無眠
Bô-bîn
青峰
編修進度: 100%