分享

流浪到淡水

流浪到淡水

流浪到淡水

Liû-lōng kàu Tām-tsuí

演唱人:金門王 李炳輝

作曲人:陳明章

作詞人:陳明章

全漢編修人: Tohno Akiha (12) Tsok Kang (1)

全羅編修人: Tohno Akiha (12) Ngôo Hê-bí (4) Tsok Kang (2)

 • │有緣 無緣 大家來作伙

  有緣、無緣,逐家來做伙。

  Ū-iân, bô-iân, ta̍k-ke lâi tsò-hué.

 • │燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦

  燒酒啉一杯。予乾啦!予乾啦!

  Sio-tsiú lim tsi̍t pue. Hōo ta--lah! Hōo ta--lah!

 • │扞著風琴 提著吉他 雙人牽作伙 為著生活流浪到淡水

  捾著風琴,提著吉他,雙人牽做伙。為著生活流浪到淡水。

  Kuānn tio̍h hong-khîm, thê tio̍h gì-tà, siang-lâng khan tsò-hué. Uī-tio̍h sing-ua̍h liû-lōng kàu Tām-tsuí.

 • │想起故鄉心愛的人 感情用這厚 才知影痴情是第一憨的人

  想起故鄉心愛的人,感情用遮厚,才知影痴情是第一戇的人。

  Siūnn-khí kòo-hiong sim-ài ê lâng, kám-tsîng iōng tsiah kāu. Tsiah tsai-iánn tshi-tsîng sī tē-it gōng ê lâng.

 • │燒酒落喉 心情輕鬆 鬱卒放棄捨 往事將伊當作一場夢

  燒酒落喉,心情輕鬆,鬱卒放挕捒。往事將伊當做一場夢。

  Sio-tsiú lo̍h-âu, sim-tsîng khin-sang, ut-tsut pàng hìnn-sak. Óng-sū tsiong i tòng-tsuè tsi̍t tiûnn bāng.

 • │想起故鄉 心愛的人 將伊放抹記 流浪到他鄉 重新過日子

  想起故鄉,心愛的人,將伊放袂記。流浪到他鄉,重新過日子。

  Siūnn-khí kòo-hiong sim-ài ê lâng, tsiong i pàng bē kì. Liû-lōng kàu thann-hiong, tiông-sin kuè ji̍t-tsí.

 • │阮不是喜愛虛華 阮只是環境來拖磨

  阮毋是喜愛虛華。阮只是環境來拖磨。

  Guán m̄ sī hí-ài hi-hua. Guán tsí-sī khuân-kíng lâi thua-buâ.

 • │人客若叫阮 風雨嘛著行 為伊唱出留戀的情歌

  人客若叫阮,風雨嘛著行。為伊唱出留戀的情歌。

  Lâng-kheh nā kiò guán, hong-hōo mā tio̍h kiânn. Uī i tshiùnn-tshut liû-luân ê tsîng-kua.

 • │人生浮沈 起起落落 毋免來煩惱 有時月圓 有時也抹平

  人生浮沉,起起落落,毋免來煩惱。有時月圓,有時猶未圓

  Jîn-sing phû-tîm, khí-khí-lo̍h-lo̍h, m̄-bián lâi huân-ló. Ū-sî gue̍h-înn. Ū-sî iā bē pînn.

 • │趁著今晚歡歡喜喜 鬥陣來作伙 你來跳舞 我來唸歌詩

  趁著今暗歡歡喜喜,鬥陣來做伙。你來跳舞,我來唸歌詩。

  Thàn tio̍h ing-ám huann-huann-hí-hí, tàu-tīn lâi tsò-hué. Lí lâi thiàu-bú, guá lâi liām kua-si.

 • │有緣 無緣 大家來作伙

  有緣、無緣,逐家來做伙。

  Ū-iân, bô-iân, ta̍k-ke lâi tsò-hué.

 • │燒酒喝一杯 乎乾啦 乎乾啦

  燒酒飲一杯。予乾啦!予乾啦!

  Sio-tsiú lim tsi̍t pue. Hōo ta–lah! Hōo ta–lah!