分享

傀儡尪仔

傀儡尪仔

傀儡尪仔

Ka-lé ang-á

演唱人:陳小霞

作曲人:陳小霞

作詞人:曹麗娟

全漢編修人: Tohno Akiha (7)

全羅編修人: Tohno Akiha (7) Ngôo Hê-bí (5)

 • │一條線 兩條線 十條線 百條線

  一條線、兩條線、十條線、百條線。

  Tsi̍t tiâu suànn, nn̄g tiâu suànn, tsa̍p tiâu suànn, pah tiâu suànn.

 • │傀儡尪仔的運命 條條著靠人來搬

  傀儡尪仔的運命,條條著靠人來搬。

  Ka-lé-ang-á ê ūn-miā, tiâu-tiâu tio̍h khò lâng lâi puann.

 • │感情線 生命線 事業線 智慧線

  感情線、性命線、事業線、智慧線。

  Kám-tsîng suànn, sìnn-miā suànn, sū-gia̍p suànn, tì-huī suànn.

 • │你和我的運命 敢是雙手拼會贏

  你佮我的運命,敢是雙手拚會贏?

  Lí kap guá ê ūn-miā, kám sī siang-tshiú piànn ē iânn?

 • -

  -

 • │傀儡尪仔 傀儡尪仔 咱敢不是傀儡尪仔

  傀儡尪仔,傀儡尪仔,咱敢毋是傀儡尪仔?

  Ka-lé-ang-á, ka-lé-ang-á, lán kám m̄ sī ka-lé-ang-á?

 • │悲歡離合難改變 成功失敗無一定

  悲歡離合難改變,成功失敗無一定。

  Pi-huann lî-ha̍p lân kái-piàn, sîng-kong sit-pāi bô it-tīng.

 • │所有的代誌 所有的心情 攏總有幾條線 牽連著咱的一生

  所有的代誌,所有的心情,攏總有幾條線?牽連著咱的一生。

  Sóo-ū ê tāi-tsì, sóo-ū ê sim-tsîng, lóng-tsóng ū kuí tiâu suànn? Khan-liân tio̍h lán ê it-sing.