Hōe-bûn Ông
2017/12/07 加入
編修歌曲第 9 名 分享到 Facebook
4 已收藏 12 已貢獻
媽祖
ma-tsóo
草屯囝仔
編修進度: 100%
多情兄
To-tsîng-hiann
新寶島康樂隊
編修進度: 100%
I
謝銘祐
編修進度: 100%
愛我你會死
Ài guá lí ē sí
草屯囝仔 Ft. 玖壹壹 洋蔥
編修進度: 100%
全心全意愛你
Tsuân-sim tsuân-ì ài--lí
吳志寧
編修進度: 100%
今夜擱再想你
Kim-iā koh-tsài siūnn--lí
許富凱
編修進度: 100%
鼓聲若響
Kóo-siann Nā Hiáng
新寶島康樂隊
編修進度: 100%
夜市仔
Iā-tshī-á
勞動服務
編修進度: 100%
島嶼天光
tó-sū thinn-kng
滅火器
編修進度: 100%
長途夜車
Tn̂g-tôo mî-tshia
滅火器樂團
編修進度: 100%
弦音寄情
Hiân-im kià tsîng
許慧盈
編修進度: 100%
鬼扮仙
kuí pān-sian
濁水溪公社
編修進度: 100%