分享

弦音寄情

弦音寄情

弦音寄情

Hiân-im kià tsîng

演唱人:許慧盈

作曲人:黃名偉

作詞人:劍狐天

全漢編修人: Chih-Min Chao (6) 林進錕 (1)

全羅編修人: Hōe-bûn Ông (12) Chih-Min Chao (11) Tân Tik-Siu (2)

 • 冷冷的風 透歸瞑

  冷冷的風,透規瞑

  Líng líng ê hong,thàu kui mî

 • 等待無了時

  等待無了時

  Tán-thāi bô liáu-sî

 • 聲聲句句 情義深

  聲聲句句,情義深

  Siann-siann-kù-kù,tsîng-gī tshim

 • 引阮珠淚滿盈 心稀微

  引阮珠淚滿盈,心稀微

  ín gún tsu-luī buán-îng,sim hi-bî

 • 寒夜孤窗 單相思

  寒夜孤窗,單相思

  Hân-iā koo-thang,tuann siunn-si

 • 為情顛倒醉

  為情顛倒醉

  Uī tsîng tian-tó tsuì

 • 心心念念 弦音至

  心心念念 弦音至

  Sim sim liām liām,hiân-im tsì

 • 等待春夢花開 看未清

  等待春夢花開 看未清

  Tán-thāi tshun-bāng hue-khui,khuànn buē tshing

 • 夜三更 夢半醒 形影剝未離

  夜三更 夢半醒 形影掰袂離

  Iā sann-kinn,bāng puànn tshínn,hîng-iánn pué buē-lī

 • 水中燈 寄情意 日夜東流無歇時

  水中燈 寄情意 日夜東流無歇時

  Tsuí tiong ting,kià tsîng-ì,li̍t-iā tang-liû bô hioh-sî

 • 愁滿盈 杯酒盡 癡情放未開

  愁滿盈 杯酒盡 癡情放袂開

  Tshiû buán îng,pue-tsiú tsìn,tshi-tsîng pàng buē khui

 • 風未定 顯秋意 弦音寄情望心知

  風袂定 顯秋意 弦音寄情望心知

  Hong huē tīng,hián tshiu-ì,hiân-im kià tsîng bāng sim ti