分享

島嶼天光

島嶼天光

島嶼天光

tó-sū thinn-kng

演唱人:滅火器

作曲人:楊大正

作詞人:楊大正

全漢編修人: Chih-Min Chao (31) Tiunn Ka Tsê (2)

全羅編修人: Ngôo Hê-bí (33) Hōe-bûn Ông (12) Tiunn Ka Tsê (3) 蔡雅菁 (1) Tân Tik-Siu (1)

 • 親愛的媽媽 

  親愛的媽媽

  Tshin-ài ê ma-ma

 • 請你毋通煩惱我

  請你毋通煩惱我

  Tshiánn lí m̄-thang huân-ló guá

 • 原諒我 行袂開跤 

  原諒我 行袂開跤

  Guân-liōng guá, kiânn buē khui kha

 • 我欲去對抗袂當原諒的人

  我欲去對抗袂當原諒的人

  Guá beh khì tuì-khòng buē-tàng guân-liōng ê lâng

 • 歹勢啦 愛人啊 

  歹勢啦 愛人啊

  Pháinn-sè--lah, ài-jîn--ah

 • 袂當陪你去看電影

  袂當陪你去看電影

  Buē-tàng puê lí khì khuànn tiān-iánn

 • 原諒我 行袂開跤 

  原諒我 行袂開跤

  Guân-liōng guá, kiânn buē khui kha

 • 我欲去對抗欺負咱的人

  我欲去對抗欺負咱的人

  Guá beh khì tuì-khòng khi-hū lán ê lâng

 • 天色漸漸光 

  天色漸漸光

  Thinn-sik tsiām-tsiām kng

 • 遮有一陣人

  遮有一陣人

  Tsia ū tsi̍t tīn lâng

 • 為了守護咱的夢 

  為著守護咱的夢

  Uī tio̍h siú-hōo lán ê bāng

 • 才做更加勇敢的人

  成做更加勇敢的人

  Tsiânn-tsuè kīng-ka ióng-kám ê lâng

 • 天色漸漸光 

  天色漸漸光

  Thinn-sik tsiām-tsiām kng

 • 已經不再驚惶

  已經不再驚惶

  Í-king put-tsài kiann-hiânn

 • 現在就是彼一工 

  現在就是彼一工

  Hiān-tsāi tiō sī hit tsi̍t kang

 • 換阮做守護恁的人

  換阮做守護恁的人

  Uānn gún tsuè siú-hōo lín ê lâng

 • 已經袂記哩 是第幾工 

  已經袂記得 是第幾工

  Í-king buē kì-lit, sī tē kuí kang

 • 請毋通煩惱我

  請毋通煩惱我

  Tshiánn m̄-thang huân-ló guá

 • 因為阮知影 無行過寒冬 

  因為阮知影 無行過寒冬

  In-uī gún tsai-iánn, bô kiânn kuè hân-tang

 • 袂有花開的彼一工

  袂有花開的彼一工

  Buē ū hue khui ê hit tsi̍t kang

 • 天色漸漸光 

  天色漸漸光

  Thinn-sik tsiām-tsiām kng

 • 天色漸漸光

  天色漸漸光

  Thinn-sik tsiām-tsiām kng

 • 已經是更加勇敢的人

  已經是更加勇敢的人

  Í-king sī kīng-ka ióng-kám ê lâng

 • 天色漸漸光 

  天色漸漸光

  Thinn-sik tsiām-tsiām kng

 • 咱就大聲來唱著歌

  咱就大聲來唱著歌

  Lán tiō tuā-siann lâi tshiūnn tio̍h kua

 • 一直到希望的光線 

  一直到希望的光線

  I̍t-tit kàu hi-bāng ê kng-suànn

 • 照著島嶼每一個人

  照著島嶼每一个人

  Tshiò tio̍h tó-sû muí tsi̍t ê lâng

 • 天色漸漸光 

  天色漸漸光

  Thinn-sik tsiām-tsiām kng

 • 咱就大聲來唱著歌

  咱就大聲來唱歌

  Lán tiō tuā-siann lâi tshiūnn tio̍h kua

 • 日頭一(足百)上山 

  日頭一爬(足百)上山

  Ji̍t-thâu tsi̍t peh tsiūnn suann

 • 就會使轉去啦

  就會使轉去矣

  Tiō ē-sái tńg--khì lah

 • 現在是彼一工 

  現在是彼一工

  Hiān-tsāi sī hit tsi̍t kang

 • 勇敢的台灣人

  勇敢的台灣人

  Ióng-kám ê Tâi-uân-lâng

生難詞: