分享

愛我你會死

愛我你會死

愛我你會死

Ài guá lí ē sí

演唱人:草屯囝仔 Ft. 玖壹壹 洋蔥

作曲人:吳永吉、陳樞育、李明倉

作詞人:吳永吉、陳樞育、李明倉

全漢編修人: Justin Richard Leung (37) Hōe-bûn Ông (2) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: Justin Richard Leung (41) Chih-Min Chao (17) Hōe-bûn Ông (2) 蔡雅菁 (1)

 • │最後一支煙 我就欲來離開

  最後一支薰 我就欲來離開

  tsuè-āu tsi̍t ki hun, guá tiō beh lâi lī-khui

 • │七逃無了時 幸福是啥滋味

  𨑨迌無了時 幸福是啥滋味

  tshit-thô bô-liáu-sî, hīng-hok sī siánn tsu-bī

 • -

  :

 • │蛾仔總是會向光飛

  蛾仔總是會向光飛

  ia̍h-á tsóng-sī ē hiòng kng pue

 • │我煞怨嘆走偏的人生只有黑無白

  我煞怨嘆走偏的人生只有烏無白

  guá suah uàn-thàn tsáu-phian ê lîn-sing tsí-ū oo bô pe̍h

 • │飄撇親像一蕊悲情花

  飄撇親像一蕊悲情花

  phiau-phiat tshin-tshiūnn tsi̍t luí pi-tsîng hue

 • │亡命天涯 我愛你 但我並沒啥貨

  亡命天涯 我愛你 但我並無啥貨

  bông-miā thian-gâi, guá ài lí, tān guá pīng bô siánn-huè

 • │我甘願一世孤單 浮沉的日子 你的溫存活踮我的心肝

  我甘願一世孤單 浮沉的日子 你的溫存活踮我的心肝

  guá kam-guān tsi̍t sè koo-tuann, phû-tîm ê li̍t-tsí, lí ê un-tshûn ua̍h tiàm guá ê sim-kuann

 • │我毋是無愛你 𨑨迌引我心傷悲 現實拆散我共你

  我毋是無愛你 𨑨迌引我心傷悲 現實拆散我佮你

  guá m̄ sī bô ài lí, tshit-thô ín guá sim siong-pi, hiān-si̍t thiah-suànn guá kah lí

 • │早知浪費你的青春 當初咱兩个就莫做伙

  早知浪費你的青春 當初咱兩个就莫做伙

  tsá-tsai lōng-huì lí ê tshing-tshun, tong-tshoo lán nn̄g-ê tiō mài tsò-hué

 • │如今發生這種局勢 是誰問題攏莫回失禮

  如今發生這種局勢 是誰問題攏莫會失禮

  lû-kim huat-sing tsit-tsióng kio̍k-sè, sī siáng būn-tê lóng mài huē-sit-lé

 • │攏莫講歹勢 你知影這條路嘛毋是我真正想要選的

  攏莫講歹勢 你知影這條路嘛毋是我真正想欲選的

  lóng mài kóng pháinn-sè, lí tsai-iánn tsit tiâu lōo mā m̄-sī guá tsin-tsiànn siūnn-beh suán--ê

 • │桌頂這杯啤酒 咱就鬥陣啉乎乾

  桌頂這杯ビール 咱就鬥陣啉予焦

  toh-tíng tsit pue bì-lù, lán tio̍h tàu-tīn lim hōo ta

 • │喝完咱就做伙放下一切離開這

  啉完咱就做伙放下一切離開遮

  lim uân lán tiō tsò-hué hòng-hā it-tshè lī-khui tsia

 • │我甘願一个人孤單 愛我你會死

  我甘願一个人孤單 愛我你會死

  guá kam-guān tsi̍t-ê-láng koo-tuann, ài guá lí ē sí

 • -

  :

 • │愛我你會死 (江湖坎坎坷坷的兄弟代)

  愛我你會死(江湖坎坎坷坷的兄弟代)

  ài guá lí ē sí (kang-ôo khám-khám-khia̍t-khia̍t ê hiann-tī-tāi)

 • │青春無值錢 (兩隻鴛鴦飛無路啥人知悲哀)

  青春無值錢(兩隻鴛鴦飛無路啥人知悲哀)

  tshing-tshun bô ta̍t-tsînn (nn̄g tsiah uan-iunn pue bô lōo siánn-lâng tsai pi-ai)

 • │看抉到天光 (心酸) 咱攏是黑暗眠 (我怨恨我恨天)

  看袂著天光(心酸)咱攏是烏暗暝(我怨恨我恨天)

  khuànn-buē-tio̍h thinn-kng (sim-sng) lán lóng sī oo-àm-mî (guá uàn-hūn guá hūn thinn)

 • │甲意你的香味 麥問我為啥咪 (我飄撇寫情字)

  佮意你的芳味 莫問我為啥物(我飄撇寫情字)

  kah-ì lí ê phang-bī, mài mn̄g guá uī-siánn-mih (guá phiau-phiat siá tsîng-lī)

 • │愛我你會死 (江湖坎坎坷坷的兄弟代)

  愛我你會死(江湖坎坎坷坷的兄弟代)

  ài guá lí ē sí (kang-ôo khám-khám-khia̍t-khia̍t ê hiann-tī-tāi)

 • │青春無值錢 (兩隻鴛鴦飛無路啥人知悲哀)

  青春無值錢(兩隻鴛鴦飛無路啥人知悲哀)

  tshing-tshun bô ta̍t-tsînn (nn̄g tsiah uan-iunn pue bô lōo siánn-lâng tsai pi-ai)

 • │風中的蠟燭 (蠟燭) 捧佇啥的手 (我想呀想)

  風中的蠟燭(蠟燭)捀佇誰的手(我想啊想)

  hong-tiong ê la̍h-tsik (la̍h-tsik) phâng tī siáng ê tshiú (guá siūnn ah siūnn)

 • │習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去

  習慣這个氣味 就愛笑笑予伊去

  si̍p-kuàn tsit ê khì-bī tiō ài tshiò-tshiò hōo--i--khì

 • │後世人再提起

  後世人才提起

  āu-sì-lâng tsiah thê-khí

 • -

  :

 • │別怪我無情無義來離開

  莫怪我無情無義來離開

  mài kuài guá bô-tsîng-bô-gī lâi lī-khui

 • │你親像花蕊 我的性命早就衰去

  你親像花蕊 我的性命早就蔫去

  lí tshin-tshiūnn hue-luí, guá ê sènn-miā tsá tiō lian--khì

 • │亡命的滋味 配不上你的氣味 莫閣提起

  亡命的滋味 配袂上你的氣味 莫閣提起

  bông-miā ê tsu-bī phuè-bē-siōng lí ê khì-bī, mài koh thê-khí

 • │我嘛知 社會黑暗兄弟無情 路歹行

  我嘛知 社會烏暗兄弟無情 路歹行

  guá mā tsai siā-huē oo-àm hiann-tī bô-tsîng, lōo pháinn kiânn

 • │七逃人的運命 本來就是底賭命

  𨑨迌人的運命 本來就是咧賭命

  tshit-thô-lâng ê ūn-miā pún-lâi tiō sī teh tóo-miā

 • │我恨我甲己 愛你永遠抹快活

  我恨我家己 愛你永遠袂快活

  guá hūn guá ka-tī, ài lí íng-uán buē khuìnn-ua̍h

 • -

  -

 • │愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • │看抉到天光 咱攏是黑暗眠

  看袂著天光 咱攏是烏暗暝

  khuànn-bē-tio̍h thinn-kng, lán lóng sī oo-àm-mî

 • │甲意你的香味 麥問我為啥咪

  佮意你的芳味 莫問我為啥物

  kah-ì lí ê phang-bī, mài mn̄g guá uī-siánn-mih

 • │愛我你會死 青春無值錢

  愛我你會死 青春無值錢

  ài guá lí ē sí, tshing-tshun bô ta̍t-tsînn

 • │風中的蠟燭 捧佇啥的手

  風中的蠟燭 捀佇誰的手

  hong tiong ê la̍h-tsik, phâng tī siáng ê tshiú

 • │習慣這個氣味 就要笑笑乎伊去

  習慣這个氣味 就愛笑笑予伊去

  si̍p-kuàn tsit ê khì-bī, tiō ài tshiò-tshiò hōo--i--khì

 • │後世人再提起

  後世人才提起

  āu-sì-lâng tsiah thê-khí

生難詞: