Ngôo Hê-bí
2017/12/15 加入
編修歌曲第 6 名 編修歌詞第 6 名 分享到 Facebook
25 已收藏 26 已貢獻
有無
Ū-bô
林生祥
編修進度: 100%
失落的令旗
Sit-lo̍h ê Līng-kî
閃靈 Randy Blythe
編修進度: 100%
傀儡尪仔
Ka-lé ang-á
陳小霞
編修進度: 100%
無眠
Bô-bîn
青峰
編修進度: 100%
阮住佇艋舺
Gún tuà tī Báng-kà
勞動服務
編修進度: 100%
下晡的ワルツ
ē-poo ê ワルツ
謝銘祐
編修進度: 100%
兄弟沒夢不應該
Hiann-tī bô bāng put ing-kai
拍謝少年
編修進度: 100%
明仔載
Bîn-á-tsài
盧廣仲
編修進度: 100%
流浪到淡水
Liû-lōng kàu Tām-tsuí
金門王 李炳輝
編修進度: 100%
想要彈同調
Siūnn-beh tuânn kāng-tiāu
鳳飛飛
編修進度: 100%
腳踏車
Kha-ta̍h-tshia
王識賢
編修進度: 100%