分享

晚安台灣

晚安台灣

晚安台灣

àm-an Tâi-uân

演唱人:濁水溪公社

作曲人:柯仁堅

作詞人:柯仁堅

全漢編修人: Chih-Min Chao (30) 蔡雅菁 (10)

全羅編修人: Ngôo Hê-bí (47) 邱文錫 (9)

 • 日頭要落西 勞工朋友你咁會累嗎

  日頭欲落西, 勞工朋友你敢會忝無

  Ji̍t-thâu beh lo̍h-sai, lô-kang pîng-iú lí kám ē thiám--bô?

 • 天色漸漸暗 車燈打開照在高速公路

  天色漸漸暗, 車燈拍開照踮高速公路

  Thinn-sik tsiām-tsiām àm, tshia-ting phah khui tsiò tiàm ko-sok-kong-lōo

 • 為著咱前途 為著家庭付出一切

  為著咱前途 為著家庭付出一切

  Uī-tio̍h lán tsiân-tôo, uī-tio̍h ka-tîng hù-tshut it-tshè

 • 辛苦啥關係 來去夜市鬥陣乾一杯

  辛苦啥關係 來去夜市鬥陣乾一杯

  Sin-khóo siánn kuan-hē, lâi-khì iā-tshhī tàu-tīn kan tsi̍t pue

 • -

 • 了解社會是非 漂丿的人總是會卡吃虧

  了解社會是非 飄撇的人總是會較食虧

  Liáu-kái siā-huē sī-hui, phiau-phiat ê lâng tsóng--sī ē khah tsia̍h-khui

 • 有時搧到風 有時遇著歹天落大雨 有甜有苦

  有時搧著風, 有時拄著歹天落大雨 有甜有苦

  Ū sî siàn tio̍h hong, ū sî tú tio̍h pháinn-thinn lo̍h tuā-hōo, ū tinn ū khóo

 • -

 • 熱情的島嶼 豐盛的路邊攤

  熱情的島嶼 腥臊的路邊擔

  Jia̍t-tsîng ê tó-sū, tshenn-tshau ê lōo-pinn-tànn

 • 廟口在扮戲 還有惜別的海岸

  廟口佇搬戲 閣有惜別的海岸

  Biō-kháu teh puann-hì, koh ū sioh-pia̍t ê hái-huānn

 • 月暗暝碼頭邊 海鳥亂阮的心

  月暗暝碼頭邊 海鳥擾亂阮的心

  Gue̍h àm-mî bé-thâu pinn, hái-tsiáu jiáu-luān gún ê sim

 • 面對將來 成功返來

  面對將來 成功轉來

  Bīn-tuì tsiong-lâi, sîng-kong tńg--lâi

 • -

 • 山頂到海邊 賺食人把委屈講出嘴

  山頂到海邊 趁食人共委屈講出喙

  Suann-tíng kàu hái-pinn, thàn-tsia̍h-lâng kā uí-khut kóng tshut tshuì

 • 心情放輕鬆 安分守己生活靠自己

  心情放輕鬆 安分守己生活靠家己

  Sim-tsîng pàng khin-sang, an-hūn siú-kí sing-ua̍h khò ka-tī

 • 田庄到都市 痴情人飲著苦楚的咖啡

  田庄到都市 癡情人啉著苦楚的咖啡

  Tshân-tsng kàu too-tshī, tshi-tsîng lâng lim tio̍h khóo-tshóo ê ka-pi

 • 無論三冬五冬 山盟海誓等待她一人

  無論三冬五冬 山盟海誓等待伊一人

  Bô-lūn sann tang gōo tang, sam-bîng-hái-sè tán-thāi i tsi̍t lâng

 • -

 • 了解社會是非 漂丿的人總是卡吃虧

  了解社會是非 飄撇的人總是較食虧

  Liáu-kái siā-huē sī-hui, phiau-phiat ê lâng tsóng--sī khah tsia̍h-khui

 • 有時搧到風 有時遇著歹天落大雨 有甜有苦

  有時搧著風 有時拄著歹天落大雨 有甜有苦

  Ū sî siàn tio̍h hong, ū sî tú tio̍h pháinn-thinn lo̍h tuā-hōo, ū tinn ū khóo

 • -

 • 熱情的島嶼 豐盛的路邊攤

  熱情的島嶼 腥臊的路邊擔

  Jia̍t-tsîng ê tó-sū, tshenn-tshau ê lōo-pinn-tànn

 • 廟口在扮戲 還有惜別的海岸

  廟口佇搬戲 閣有惜別的海岸

  Biō-kháu teh puann-hì, koh ū sioh-pia̍t ê hái-huānn

 • 月暗暝碼頭邊 海鳥亂阮的心

  月暗暝碼頭邊 海鳥擾亂阮的心

  Gue̍h àm-mî bé-thâu pinn, hái-tsiáu jiáu-luān gún ê sim

 • 面對將來 成功返來

  面對將來 成功轉來

  Bīn-tuì tsiong-lâi, sîng-kong tńg--lâi

 • -

 • 大甲媽祖廟 關子嶺洗溫泉

  大甲媽祖廟 關子嶺洗溫泉

  Tāi-kah Má-tsóo-biō, kuan-á-niá sé un-tsuânn

 • 內門宋江陣走找古早的感動

  內門宋江陣走揣古早的感動

  Lāi-mn̂g Sòng-kang-tìn tsáu-tshuē kóo-tsá ê kám-tōng

 • 夜深人靜時陣 戀戀不捨來分開

  夜深人靜時陣 戀戀不捨來分開

  Iā-tshim jîn-tsīng sî-tsūn, luān-luān put-siá lâi hun-khui

 • 請君保重 期待再相逢

  請君保重 期待再相逢

  Tshiánn kun pó-tiōng, kî-thāi tsài siong-hông

 • -

 • 熱情的島嶼 豐盛的路邊攤

  熱情的島嶼 腥臊的路邊擔

  Jia̍t-tsîng ê tó-sū, tshenn-tshau ê lōo-pinn-tànn

 • 廟口在扮戲還有惜別的海岸

  廟口佇搬戲閣有惜別的海岸

  Biō-kháu teh puan-hì, koh ū sioh-pia̍t ê hái-huānn

 • 月暗暝碼頭邊 海鳥亂阮的心

  月暗暝碼頭邊 海鳥擾亂阮的心

  Gue̍h àm-mî bé-thâu pinn, hái-tsiáu jiáu-luān gún ê sim

 • 面對將來 成功返來

  面對將來 成功轉來

  Bīn-tuì tsiong-lâi, sîng-kong tńg--lâi

 • 面對將來 自由自在

  面對將來 自由自在

  Bīn-tuì tsiong-lâi, tsū-iû tsū-tsāi

 • 面對將來 Good night Taiwan!

  面對將來 Good night Taiwan!

  Bīn-tuì tsiong-lâi, good night Taiwan!