分享

暮沉武德殿

暮沉武德殿

暮沉武德殿

Bōo-tîm Bú-tik-tiān

演唱人:閃靈

作曲人:林昶佐、劉笙彙

作詞人:林昶佐

全漢編修人: Seng-hian Lau (52) Ngôo Hê-bí (12)

全羅編修人: Ngôo Hê-bí (61) Seng-hian Lau (5)

 • 厝崩 橋㽎 眾生掣

  厝崩 橋㽎 眾生掣 (攑頭面正徛予在)

  Tshù pang, kiô sìm, tsiòng-sing tshuah (Gia̍h-thâu bīn-tsiànn khiā hōo tsāi)

 • 霆雷 爍爁 天烏陰

  霆雷 爍爁 天烏陰 (意志膽頭掠予定)

  Tân luî, sih-nah, thinn oo-im (Ì-tsì tánn-thâu lia̍h hōo tiānn)

 • 砲火 銃聲 獨裁者

  砲火 銃聲 獨裁者 (同志兄弟結相倚)

  Phàu-hué, tshìng-siann, to̍k-tshâi-tsiá (Tông-tsì hiann-tī kiat sio-uá)

 • 邪氣 屍臭 魔神仔

  邪氣 屍臭 魔神仔 (降神開面來鎮煞)

  Siâ-khì, si-tshàu, môo-sîn-á (Kàng sîn khui bīn lâi tìn-suah)

 • :

 • 昨暝夢中 輕聲細說是誰人

  昨暝夢中 輕聲細說是啥人

  Tsa-mê bāng-tiong, khin-siann sè-sueh sī siánn lâng

 • 今日亂世 改朝換代是佗一冬

  今日亂世 改朝換代是佗一冬

  Kin-ji̍t luān-sè, kái tiâu uānn tāi sī tá tsi̍t tang

 • 武德殿外 敵我不明對誰來效忠

  武德殿外 敵我不明對啥人來效忠

  Bú-tik-tiān guā, ti̍k guá put-bîng tuì siáng lâi hāu-tiong

 • 醒靈寺內 鬼神難分 向誰來詛誓

  醒靈寺內 鬼神難分 向啥人來咒誓

  Tshénn-lîng-sī lāi, kuí sîn lâm hun, hióng siáng lâi tsiù-tsuā

 • 厝崩 橋㽎 眾生掣

  厝崩 橋㽎 眾生掣 (頭眩目暗徛袂在)

  Tshù pang, kiô sìm, tsiòng-sing tshuah (Thâu hîn ba̍k àm khiā bē tsāi)

 • 霆雷 爍爁 天烏陰

  霆雷 爍爁 天烏陰 (意亂心迷掠袂定)

  Tân luî, sih-nah, thinn oo-im (Ì-luān sim-bê lia̍h bē tiānn)

 • 砲火 銃聲 獨裁者

  砲火 銃聲 獨裁者 (同志兄弟揣無人)

  Phàu-hué, tshìng-siann, to̍k-tshâi-tsiá (Tông-tsì hiann-tī tshuē bô lâng)

 • 邪氣 屍臭 魔神仔

  邪氣 屍臭 魔神仔 (七魂六魄拆分散)

  Siâ-khì, si-tshàu, môo-sîn-á (Tshit hûn liok phik thiah hun-suànn)

 • 昨暝夢中 輕聲細說是誰人 (敢是我)

  昨暝夢中 輕聲細說是啥人 (敢是我)

  Tsa-mê bāng-tiong, khin-sainn sè-sueh sī siánn lâng (Kám sī guá)

 • 今日亂世 改朝換代是佗一冬 (敢是夢)

  今日亂世 改朝換代是佗一冬 (敢是夢)

  Kin-ji̍t luān-sè, kái tiâu uānn tāi sī tá tsi̍t tang (Kám sī bāng)

 • 武德殿外 敵我不明對誰來效忠 (佮誰參詳)

  武德殿外 敵我不明對siáng來效忠 (佮siáng參詳)

  Bú-tik-tiān guā, ti̍k ngóo put-bîng, tuì siáng lâi hāu-tiong (Kap siáng tsham-siông)

 • 醒靈寺內 鬼神難分 向誰來詛誓

  醒靈寺內 鬼神難分 向siáng來咒誓 (等siáng宣判)

  Tshénn-lîng-sī lāi, kuí sîn lân hun, hióng siáng lâi tsiù-tsuā (Tán siáng suan-phuànn)

 • 向誰詛誓 等誰宣判

  向siáng咒誓 等siáng宣判

  Hiòng siáng tsiù-tsuā, tán siáng suan-phuànn

 • 向誰詛誓 等誰宣判

  向siáng咒誓 等siáng宣判

  Hiòng siáng tsiù-tsuā, tán siáng suan-phuànn

 • 孽鏡台 鑿目光 火薰中 愈來愈明

  孽鏡台 鑿目光 火薰中 愈來愈明

  Gia̍t kiànn-tâi, tsha̍k ba̍k-kng, hué-hun tiong, lú lâi lú bîng

 • 跤鐐手銬 拖磨聲 迷亂中 愈來愈清

  跤鐐手銬 拖磨聲 迷亂中 愈來愈清

  Kha-liâu tshiú-khàu, thua-buâ siann, bê-luān tiong, lú lâi lú tshing

 • 萬劫不復

  萬劫不復

  Bān kiap put ho̍k

 • 萬劫不復

  萬劫不復

  Bān kiap put ho̍k

 • 萬劫不復

  萬劫不復

  Bān kiap put ho̍k

 • 萬劫不復

  萬劫不復

  Bān kiap put ho̍k

 • 數百年 戰袂煞 我輩武德

  數百年 戰袂煞 我輩武德

  Sóo-pah-nî, tsiàn bē suah, ngóo puē bú-tik

 • 千萬人 拚袂退 勇者無敵

  千萬人 拚袂退 勇者無敵

  Tshian-bān lâng, piànn bē thè, ióng-tsiá bû-ti̍k

 • 數百年 戰袂煞 我輩武德

  數百年 戰袂煞 我輩武德

  Sóo-pah-nî, tsiàn bē suah, ngóo puē bú-tik

 • 千萬人 拚袂退 勇者無敵

  千萬人 拚袂退 勇者無敵

  Tshian-bān lâng, piànn bē thè, ióng-tsiá bû-ti̍k

 • 千年也萬年

  千年也萬年

  Tshian-nî iā bān-nî

 • 我孤魂已束縛佇遮 千年也萬年

  我孤魂已束縛佇遮 千年也萬年

  Guá koo-hûn í sok-pak tī tsia, tshian-nî iā bān-nî

 • 目睭前一逝一逝 生死簿的名字

  目睭前一逝一逝 生死簿的名字

  Ba̍k-tsiu tsîng tsi̍t-tsuā tsi̍t-tsuā, sing-sí-phōo ê miâ-jī

 • 千年也萬年

  千年也萬年

  Tshian-nî iā bān-nî

 • 生死簿的名字

  生死簿的名字

  Senn-sí-phōo ê miâ-jī

 • 數百年 戰袂煞 我輩武德

  數百年 戰袂煞 我輩武德

  Sóo-pah-nî, tsiàn bē suah, ngóo puē bú-tik

 • 千萬人 拚袂退 勇者無敵

  千萬人 拚袂退 勇者無敵

  Tshian-bān lâng, piànn bē thè, ióng-tsiá bû-ti̍k

 • 數百年 戰袂煞 我輩武德

  數百年 戰袂煞 我輩武德

  Sóo-pah-nî, tsiàn bē suah, ngóo puē bú-tik

 • 千萬人 拚袂退 勇者無敵

  千萬人 拚袂退 勇者無敵

  Tshian-bān lâng, piànn bē thè, ióng-tsiá bû-ti̍k

 • 千年也萬年

  千年也萬年

  Tshian-nî iā bān-nî

 • 生死簿的名字

  生死簿的名字

  Senn-sí-phōo ê miâ-jī

 • 千年也萬年

  千年也萬年

  Tshian-nî iā bān-nî