Chih-Min Chao
2017/12/22 加入
編修歌曲第 3 名 編修歌詞第 3 名 分享到 Facebook
已收藏 54 已貢獻
孤女的願望
Koo-lú ê guān-bōng
黃乙玲
編修進度: 100%
媽祖
ma-tsóo
草屯囝仔
編修進度: 100%
阿美情歌
A-bí tsîng-kua
陳明章
編修進度: 100%
Phah
Baboo
編修進度: 70%
壞子
Pháinn-kiánn
新寶島康樂隊
編修進度: 80%
無想欲離開
Bô siūnn-beh lī-khui
江惠儀
編修進度: 100%
農友們團結一致
Lông-iú thuân-kiat it-tì
濁水溪公社
編修進度: 100%
一佰萬
Tsi̍t-pah-bān
新寶島康樂隊
編修進度: 100%
繼續愛高雄
Kè-sio̍k ài Ko-hiông
陳明章
編修進度: 100%
愛我你會死
Ài guá lí ē sí
草屯囝仔 Ft. 玖壹壹 洋蔥
編修進度: 100%
非常女
Hui-siông lú
黃妃
編修進度: 100%