分享

繼續愛高雄

繼續愛高雄

繼續愛高雄

Kè-sio̍k ài Ko-hiông

演唱人:陳明章

作曲人:陳明章

作詞人:武雄

全漢編修人: Jimmy Huang (18) Chih-Min Chao (5)

全羅編修人: Jimmy Huang (17) Chih-Min Chao (4) 蔡雅菁 (3)

 • │港邊的雨 渥佇行嚮往事的路上

  港邊的雨 沃佇行向往事的路上

  Káng-pinn ê hōo,ak tī kiânn hiòng óng-sū ê lōo siōng

 • │海風的歌 獻唱著昨暝打狗的豪夾

  海風的歌 獻唱著昨暝打狗的豪爽

  Hái-hong ê kua,hiàn-tshiùnn tio̍h tsa-mî Tá-káu ê hô-sóng

 • │心愛的人 若講起初戀時的種種

  心愛的人 若講起初戀時的種種

  Sim-ài ê lâng,nā kóng-khí tshoo-luân sî ê tsióng-tsióng

 • │美麗的笑容 就親像紅紅的鳳凰

  美麗的笑容 就親像紅紅的鳳凰

  Bí-lē ê tshiò-iông,tō tshin-tshiūnn âng-âng ê hōng-hông

 • --

  :

  :

 • │溫柔的風 伊是載著溫暖的流籠

  溫柔的風 伊是載著溫暖的流籠

  Un-jiû ê hong,i sī tsài tio̍h un-luán ê liû-lông

 • │吹過城市 吹入燈光閃熠的走廊

  吹過城市 吹入燈光閃爍的走廊

  tshue kuè siânn-tshī tshue ji̍p ting-kong siám-sih ê tsáu-lông

 • │唱歌的人 獻唱著未來的願望

  唱歌的人 獻唱著未來的願望

  Tshiùnn-kua ê lâng,Hiàn-tshiùnn tio̍h bī-lâi ê guān-bōng

 • │流浪的海鳥 上愛轉來咱故鄉

  流浪的海鳥 上愛轉來咱故鄉

  Liû-lōng ê hái-tsiáu,siōng ài tńg--lâi lán kòo-hiong

 • --

  :

  :

 • │一心萬眾是故鄉 二聖文武真英雄

  一心萬眾是故鄉 二聖文武真英雄

  It-sim bān-tsiòng sī kòo-hiong,Jī-sìn bûn-bú tsin in-hiông

 • │三多福壽添興旺 四維紀綱照平常

  三多福壽添興旺 四維紀綱照平常

  Sam-to hok-siū thiam hing-ōng,Sù-uî kì-kong tsiàu pîng-siông

 • │五福好命蔭四方 六合天地好氣象

  五福好命蔭四方 六合天地好氣象

  Ngóo-hok hó-miā ìm sù-hong,Lio̍k-ha̍p thinn-tē hó khì-siōng

 • │七賢傲人展笑容 八德修行心善良

  七賢傲人展笑容 八德修行心善良

  Tshit-hiân ngōo-lâng tián tshiò-iông,Pat-tik siu-hīng sim siān-liông

 • │九如祝福恁大家好 十全十美在高雄

  九如祝福恁逐家好 十全十美在高雄

  Kiú-lû tsiok-hok lín ta̍k-ke hó, Si̍p-tsuân si̍p-bí tsāi Ko-hiông

 • --

  :

  :

 • │高雄啊高雄你是好所在 愛河的河水 溫暖著咱的未來

  高雄啊高雄你是好所在 愛河的河水 溫暖著咱的未來

  Ko-hiông ah Ko-hiông lí sī hó sóo-tsāi,Ài-hô ê hô-tsuí,un-luán tio̍h lán ê bī-lâi

 • │高雄啊高雄你是好所在 西仔彎的月娘 少年的談情說愛

  高雄啊高雄你是好所在 西子灣的月娘 少年的談情說愛

  Ko-hiông ah Ko-hiông lí sī hó sóo-tsāi,Se-á-uân ê gue̍h-niû,siàu-liân-ê tâm-tsîng-suè-ài

 • --

  :

  :

 • │高雄啊高雄你是好所在 愛河的河水 溫暖著咱的未來

  高雄啊高雄你是好所在 愛河的河水 溫暖著咱的未來

  Ko-hiông ah Ko-hiông lí sī hó sóo-tsāi,Ài-hô ê hô-tsuí,un-luán tio̍h lán ê bī-lâi

 • │高雄啊高雄你是好所在 西仔彎的月娘 少年的談情說愛

  高雄啊高雄你是好所在 西子灣的月娘 少年的談情說愛

  Ko-hiông ah Ko-hiông lí sī hó sóo-tsāi, Se-á-uân ê gue̍h-niû, siàu-liân-ê tâm-tsîng-suè-ài