分享

阿美情歌

阿美情歌

阿美情歌

A-bí tsîng-kua

演唱人:陳明章

作曲人:陳明章

作詞人:陳明章

全漢編修人: Justin Richard Leung (29) 蔡雅菁 (16)

全羅編修人: Chih-Min Chao (40) Justin Richard Leung (15)

 • │HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

 • │HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

 • -

  :

 • │阿珠是奇美ㄟ一朵花 自細漢和阿貴是青梅竹馬

  阿珠是奇美的一蕊花 自細漢佮阿貴是青梅竹馬

  A-tsu sī kî-bí ê tsi̍t luí hue, tsū sè-hàn kah A-kuì sī tshing-muî-tik-bé

 • │雖然伊倆人這幾年來分開 不過還是好朋友 尚真ㄟ知己

  雖然𪜶兩人這幾年來分開 毋過猶是好朋友 上真的知己

  Sui-liân in nn̄g-lâng tsit kuí-nî lâi hun-khui, m̄-koh iá-sī hó-pîng-iú, siōng tsin ê ti-kí

 • │那一天阿貴要娶某 伊寫批叫阿珠兜轉來

  彼一工阿貴欲娶某 伊寫批叫阿珠愛倒轉來

  Hit tsi̍t kang A-kuì beh tshuā-bóo, i siá phue kiò A-tsu ài tò-tńg--lâi

 • │伊講伊娶太魯閣ㄟ水姑娘為妻 NaLuWanDoYiYaHayYiYaHay

  伊講伊娶太魯閣的媠姑娘為妻 NaLuWanDoYiYaHayYiYaHay

  I kóng i tshuā Thài-lū-kó ê suí-koo-niû uî tshe, NaLuWanDoYiYaHayYiYaHay

 • -

  :

 • │HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

 • │HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

  HoHeHoHeHiYa HoHeYaHoHiYa

 • -

  :

 • │紅紅ㄟ胭脂白白ㄟ洋裝 阿珠穿甲水水 伊是人客中尚水ㄟ一個

  紅紅的胭脂 白白的洋裝 阿珠穿甲媠媠 伊是人客中上媠的一个

  Âng-âng ê ian-tsi, pe̍h-pe̍h ê iûnn-tsong, A-tsu tshīng kah suí-suí, i sī lâng-kheh tiong siōng-suí ê tsi̍t ê

 • │親似阿米司 尚水ㄟ阿娥嗲 大家攏買坐伊ㄟ身軀邊

  親像阿米司 上媠的阿娥嗲 大家攏欲坐伊的身軀邊

  Tshin-tshiūnn A-mí-sirh, siōng suí ê a-ô-tia̍p, ta̍k-ke lóng beh tsē i ê sing-khu-pinn

 • │今暗ㄟ月娘照著滿天星 像著斑鳩在唱歌

  下昏暗的月娘照著滿天星 像著斑鳩若唱歌

  Ing-àm ê gue̍h-niû tsiò tio̍h muá-thinn tshinn, tshiūnn-tio̍h pan-kah ná tshiùnn-kua

 • │阿珠ㄟ目屎是閃閃爍爍 心愛ㄟ今暗娶別人

  阿珠的目屎是閃閃爍爍 心愛的下昏暗娶別人

  A-tsu ê ba̍k-sái sī siám-siám-sih-sih, sim-ài ê ing-àm tshuā pa̍t-lâng

 • │秀姑巒ㄟ溪水慢慢ㄟ流 秀姑巒ㄟ溪水慢慢ㄟ流

  秀姑巒的溪水慢慢咧流 秀姑巒的溪水慢慢咧流

  Siù-koo-luân ê khue-tsuí bān-bān teh lâu, Siù-koo-luân ê khue-tsuí bān-bān teh lâu

 • -

  :

 • │FunJaLai 哎呀 FunJaLai

  FunJaLai 哎啊 FunJaLai

  FunJaLai ai-a FunJaLai

 • │RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

 • │FunJaLai 哎呀 FunJaLai

  FunJaLai 哎啊 FunJaLai

  FunJaLai ai-a FunJaLai

 • │RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

 • │A NiMiNaLuMiWa GuSaGeRuWa

  A NiMiNaLuMiWa GuSaGeRuWa

  A NiMiNaLuMiWa GuSaGeRuWa

 • │YaHayYa HeYaHoHiYa HoHiYa HoHiYa

  YaHayYa HeYaHoHiYa HoHiYa HoHiYa

  YaHayYa HeYaHoHiYa HoHiYa HoHiYa

 • │HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

  HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

  HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

 • -

  :

 • │紅紅ㄟ胭脂白白ㄟ洋裝 阿珠穿甲水水 伊是人客中尚水ㄟ一個

  紅紅的胭脂 白白的洋裝 阿珠穿甲媠媠 伊是人客上媠的一个

  Âng-âng ê ian-tsi, pe̍h-pe̍h ê iûnn-tsong, A-tsu tshīng kah suí-suí, i sī lâng-kheh tiong siōng-suí ê tsi̍t ê

 • │親似阿米司 尚水ㄟ阿娥嗲 大家攏買坐伊ㄟ身軀邊

  親像阿米司 上媠的阿娥嗲 大家攏欲坐伊的身軀邊

  Tshin-tshiūnn A-mí-sirh, siōng suí ê a-ô-tia̍p, ta̍k-ke lóng beh tsē i ê sing-khu-pinn

 • │今暗ㄟ月娘照著滿天星 像著斑鳩在唱歌

  下昏暗的月娘照著滿天星 像著斑鳩若唱歌

  Ing-àm ê gue̍h-niû tsiò tio̍h muá-thinn tshinn, tshiūnn-tio̍h pan-kah ná tshiùnn-kua

 • │阿珠ㄟ目屎是閃閃爍爍 心愛ㄟ今暗娶別人

  阿珠的目屎是閃閃爍爍 心愛的下昏暗娶別人

  A-tsu ê ba̍k-sái sī siám-siám-sih-sih, sim-ài ê ing-àm tshuā pa̍t-lâng

 • │秀姑巒ㄟ溪水慢慢ㄟ流 秀姑巒ㄟ溪水慢慢ㄟ流

  秀姑巒的溪水慢慢咧流 秀姑巒的溪水慢慢咧流

  Siù-koo-luân ê khue-tsuí bān-bān teh lâu, Siù-koo-luân ê khue-tsuí bān-bān teh lâu

 • -

  :

 • │FunJaLai 哎呀 FunJaLai

  FunJaLai 哎啊 FunJaLai

  FunJaLai ai-a FunJaLai

 • │RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

 • │FunJaLai 哎呀 FunJaLai

  FunJaLai 哎啊 FunJaLai

  FunJaLai ai-a FunJaLai

 • │RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

  RuMiYaSaHaLayLay YaHay YaHay

 • │A NiMiNaLuMiWa GuSaGeRuWa

  A NiMiNaLuMiWa GuSaGeRuWa

  A NiMiNaLuMiWa GuSaGeRuWa

 • │YaHayYa HeYaHoHiYa HoHiYa HoHiYa

  YaHayYa HeYaHoHiYa HoHiYa HoHiYa

  YaHayYa HeYaHoHiYa HoHiYa HoHiYa

 • │HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

  HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

  HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

 • -

  :

 • │HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

  HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa

  HoHiYa HoHiYa HoHiYa HoHiYa