Seng-hian Lau
2017/12/14 加入
編修歌詞第 7 名 分享到 Facebook
已收藏 8 已貢獻
台北台北
Tâi-pak Tâi-pak
謝和弦
編修進度: 100%
勇敢
Ióng-kám
五月天
編修進度: 100%
暮沉武德殿
Bōo-tîm Bú-tik-tiān
閃靈
編修進度: 100%
釘子花
Ting-á-hue
伍佰 & China Blue
編修進度: 100%
透早就出門
Thàu-tsá tiō tshut-mn̂g
陳建瑋
編修進度: 100%
長途夜車
Tn̂g-tôo mî-tshia
滅火器樂團
編修進度: 100%
阮住佇艋舺
Gún tuà tī Báng-kà
勞動服務
編修進度: 100%