分享

台北台北

台北台北

台北台北

Tâi-pak Tâi-pak

演唱人:謝和弦

作曲人:謝和弦

作詞人:謝和弦

全漢編修人: Seng-hian Lau (27) Justin Richard Leung (6)

全羅編修人: Seng-hian Lau (29) Justin Richard Leung (22)

 • 還記得那當準 聽到林強ㄟ向前走

  會記得彼當陣 聽著林強的向前行

  Ē-kì-leh hit-tang-tsūn thiann-tio̍h Lín Qiáng ê Hiòng-tsiân Kiânn

 • 阮來到台北車站

  阮來到台北車站

  Gún lâi kàu Tâi-pak Tshia-tsām

 • 聽人講啥咪好康ㄟ攏底這 甘有真正 甘有影

  聽人講啥物好康的攏佇遮 敢有真正 敢有影

  Thiann lâng kóng siánn-mih hó-khang--ê lóng tī tsia. Kám ū tsin-tsiànn, kám ū-iánn

 • 在台北整牙當 對狼在摸弄拉

  佇台北幾若冬 綴人咧舞弄抐

  Tī Tâi-pak kuí-nā tang, tuè lâng teh bú lōng lā

 • 返去故鄉 阿爸甲阮講 猴嗯這安呢

  轉去故鄉 阿爸共阮講 猴毋才按呢

  Tńg-khì kòo-hiong, a-pah kā gún kóng, kâu m̄-tsiah án-ne

 • 伊講 林北太久沒甲你教訓 你不知林北鞋子穿幾號

  伊講 恁爸傷久無共你教示 你毋知恁爸鞋仔穿幾號

  I kóng, lín-pē siunn kú bô kā lí kà-sī, lí m̄-tsai lín-pē ê-á tshīng kuí-hō

 • 台北 台北 你甘有聽到 阮鄉下囝仔ㄟ心聲

  台北 台北 你敢有聽著 阮庄跤囡仔的心聲

  Tâi-pak Tâi-pak, lí kám ū thiann-tio̍h gún tsng-kha gín-á ê sim-siann

 • 台北 台北 台北 台北 阮不驚吃苦 也認真打拼

  台北 台北 台北 台北 阮毋驚食苦 嘛認真拍拚

  Tâi-pak Tâi-pak Tâi-pak Tâi-pak, gún m̄-kiann tsia̍h khóo, mā līn-tsin phah-piànn

 • 台北 台北 你甘有聽到 阮鄉下囝仔ㄟ心聲

  台北 台北 你敢有聽著 阮庄跤囡仔的心聲

  Tâi-pak Tâi-pak, lí kám ū thiann-tio̍h gún tsng-kha gín-á ê sim-siann

 • 阮為著啥 是為著啥

  阮為著啥 是為著啥

  Gún uī-tio̍h siánn, sī uī-tio̍h siánn

 • 是為著厝內有等阮返去的爸爸媽媽

  是為著厝內有等阮轉去的爸爸媽媽

  Sī uī-tio̍h tshù-lāi ū tán gún tńg--khì ê pa-pah ma-mah

 • 擱有阿公阿嬤 老朋友老親戚

  閣有阿公阿媽 老朋友老親情

  Koh ū a-kong, a-má, lāu pîng-iú, lāu tshin-tsiânn

 • 請恁就耐心等待 阮成功ㄟ那一天

  請恁著耐心等待 阮成功的彼一工

  Tshiánn lín tio̍h nāi-sim tán-thāi gún sîng-kong ê hit tsi̍t kang

 • 還記得那當準 聽到林強ㄟ向前走

  會記得彼當陣 聽著林強的向前行

  Ē-kì-leh hit-tang-tsūn thiann-tio̍h Lín Qiáng ê Hiòng-tsiân Kiânn

 • 阮來到台北ㄟ台北車站

  阮來到台北的台北車站

  Gún lâi kàu Tâi-pak ê Tâi-pak Tshia-tsām

 • 聽人講啥咪好康ㄟ攏底這 甘有真正 甘有影

  聽人講啥物好空的攏佇遮 敢有真正 敢有影

  Thiann lâng kóng siánn-mih hó-khang--ê lóng tī tsia. Kám ū tsin-tsiànn, kám ū-iánn

 • 在台北整牙當 對狼在摸弄拉

  佇台北幾若冬 綴人咧舞弄抐

  Tī Tâi-pak kuí-nā tang, tuè lâng teh bú lōng lā

 • 返去故鄉 阿爸甲阮講 猴嗯這安呢

  轉去故鄉 阿爸共阮講 猴毋才按呢

  Tńg-khì kòo-hiong, a-pah kā gún kóng, kâu m̄-tsiah án-ne

 • 伊講 林北太久沒甲你教訓 你不知林北鞋子穿幾號

  伊講 恁爸傷久無共你教示 你毋知恁爸鞋仔穿幾號

  I kóng, lín-pē siunn kú bô kā lí kà-sī, lí m̄-tsai lín-pē ê-á tshīng kuí-hō

 • 台北 台北 你甘有聽到 阮鄉下囝仔ㄟ心聲

  台北 台北 你敢有聽著 阮庄跤囡仔的心聲

  Tâi-pak Tâi-pak, lí kám ū thiann-tio̍h gún tsng-kha gín-á ê sim-siann

 • 台北 台北 台北 台北 阮不驚吃苦 也認真打拼

  台北 台北 台北 台北 阮毋驚食苦 嘛認真拍拚

  Tâi-pak Tâi-pak Tâi-pak Tâi-pak, gún m̄-kiann tsia̍h khóo, mā līn-tsin phah-piànn

 • 台北 台北 你甘有聽到 阮鄉下囝仔ㄟ心聲

  台北 台北 你敢有聽著 阮庄跤囡仔的心聲

  Tâi-pak Tâi-pak, lí kám ū thiann-tio̍h gún tsng-kha gín-á ê sim-siann

 • 阮為著啥 是為著啥

  阮為著啥 是為著啥

  Guán uī-tio̍h siánn, sī uī-tio̍h siánn

 • 是為著厝內有等阮返去的爸爸媽媽

  是為著厝內有等阮轉去的爸爸媽媽

  Sī uī-tio̍h tshù-lāi ū tán gún tńg--khì ê pa-pah ma-mah

 • 擱有阿公阿嬤 老朋友老親戚

  閣有阿公阿媽 老朋友老親情

  Koh ū a-kong, a-má, lāu pîng-iú, lāu tshin-tsiânn

 • 請恁就耐心等待 阮成功ㄟ那一天

  請恁著耐心等待 阮成功的彼一工

  Tshiánn lín tio̍h nāi-sim tán-thāi gún sîng-kong ê hit tsi̍t kang

 • 請恁就耐心等待 阮成功ㄟ那一天

  請恁著耐心等待 阮成功的彼一工

  Tshiánn lín tio̍h nāi-sim tán-thāi gún sîng-kong ê hit tsi̍t kang