分享

透早就出門

透早就出門

透早就出門

Thàu-tsá tiō tshut-mn̂g

演唱人:陳建瑋

作曲人:陳建瑋、陳達儒

作詞人:武雄、蘇桐

全漢編修人: Seng-hian Lau (17)

全羅編修人: Seng-hian Lau (16) Justin Richard Leung (4) Tân Tik-Siu (1)

 • 聽 彼是誰的歌聲 聲聲催著我 起來洗嘴換睏衫

  聽 彼是啥人的歌聲 聲聲催著我 起來洗喙換睏衫

  Thiann, he sī siáng ê kua-siann, siann-siann tshui-tio̍h guá khí-lâi sé-tshuì uānn khùn-sann

 • 我 動作攏無拖沙 早頓繼續吃 發動我的銅管仔車

  我 動作攏無拖沙 早頓繼續食 發動我的銅管仔車

  Guá tōng-tsok lóng bô thua-sua, tsá-tǹg kè-sio̍k tsia̍h, huat-tōng guá ê tâng-kóng-á-tshia

 • 大馬路 大塞車 共款嘛愛行

  大馬路 大窒車 仝款嘛愛行

  Tuā bé-lōo, tuā that-tshia, kāng-khuán mā ài kiânn

 • 有希望 肯打拼 吃苦我不驚

  有希望 肯打拚 食苦我毋驚

  Ū hi-bāng, khíng phah-piànn, tsia̍h khóo guá m̄-kiann

 • 透早就出門 日頭赤炎炎

  透早就出門 日頭赤焱焱

  Thàu-tsá tiō tshut-mn̂g, ji̍t-thâu tshiah-iānn-iānn

 • 駛著一台老爺車 冷氣有夠熱

  駛著一台老爺車 冷氣有夠熱

  Sái-tio̍h tsi̍t tâi lāu-iâ-tshia, líng-khì ū-kàu jua̍h

 • 透早就出門 有夢才大聲

  透早就出門 有夢才大聲

  Thàu-tsá tiō tshut-mn̂g, ū bāng tsiah tuā-siann

 • 唱著一條老情歌 世界上蓋把 就是我

  唱著一條老情歌 世界上蓋奅 就是我

  Tshiùnn-tio̍h tsi̍t tiâu lāu tsîng-kua, sè-kài siōng-kài phānn tiō sī guá

 • 歌 唱出咱的心聲 天地彼呢大 家己的路家己行

  歌 唱出咱的心聲 天地遐爾大 家己的路家己行

  Kua tshiūnn-tshut lán ê sim-siann, thinn-tē hiah-nī tuā, ka-kī ê lōo ka-kī kiânn

 • 叭 時代彼此虛華 不通怪運命 命運的戲在人扮

  Pann 時代彼此虛華 毋通怪運命 命運的戲人咧搬

  Pann, sî-tāi pí-tshú hi-hua, m̄-thang kuài ūn-miā, miā-ūn ê hì lâng teh puann

 • 有好天 無好額 共款嘛愛行

  有好天 無好額 仝款嘛愛行

  Ū hó-thinn, bô hó-gia̍h, kāng-khuán mā ài kiânn

 • 無禁忌 免驚惶 無輸我就贏

  無禁忌 免驚惶 無輸我就贏

  Bô kìm-kī, bián kiann-hiânn, bô su guá tiō iânn

 • 透早就出門 日頭赤炎炎

  透早就出門 日頭赤焱焱

  Thàu-tsá tiō tshut-mn̂g, ji̍t-thâu tshiah-iānn-iānn

 • 駛著一台老爺車 我嘛是少爺

  駛著一台老爺車 我嘛是少爺

  Sái-tio̍h tsi̍t tâi lāu-iâ-tshia, guá mā sī siàu-iâ

 • 透早就出門 有夢才大聲

  透早就出門 有夢才大聲

  Thàu-tsá tiō tshut-mn̂g, ū bāng tsiah tuā-siann

 • 唱著一條老情歌 世界第一名 就是我

  唱著一條老情歌 世界第一名 就是我

  Tshiùnn-tio̍h tsi̍t tiâu lāu tsîng-kua, sè-kài tē-it miâ, tiō sī guá