Jimmy Huang
2018/08/16 加入
編修歌曲第 4 名 編修歌詞第 4 名 分享到 Facebook
已收藏 32 已貢獻
序曲
Sū-khiok
謝銘祐
編修進度: 100%
Thôo
謝銘祐
編修進度: 100%
金小姐
Kim-sió-tsiá
謝銘祐
編修進度: 100%
老兮啊
Lāu--ê-a
謝銘祐
編修進度: 100%
月夜愁
Ge̍h-iā-tshiû
謝銘祐
編修進度: 100%
大膽走一步
Tuā-tánn kiânn tsi̍t-pōo
盪在空中
編修進度: 100%
WTO怨歎喔
WTO uàn-thàn--ooh
黑手那卡西
編修進度: 100%
再會乾一杯
tsài-huē kan tsi̍t pue
陳一郎
編修進度: 100%
舊情也綿綿
kū-tsîng iā mî-mî
沈文程 張瀛仁
編修進度: 100%
決心擱出帆
kuat-sim-koh-tshut-phâng
陳一郎
編修進度: 100%