分享

舊情也綿綿

舊情也綿綿

舊情也綿綿

kū-tsîng iā mî-mî

演唱人:沈文程 張瀛仁

作曲人:沈文程

作詞人:沈文程

全漢編修人: Jimmy Huang (18)

全羅編修人: Jimmy Huang (18) 蔡雅菁 (2)

 • |(男) 有聽別人治列講起 

  有聽別人佇咧講起

  Ū thiann pa̍t-lâng tī-leh kóng khí

 • |你的生活過著並不如意

  你的生活過著並不如意

  Lí ê sing-ua̍h kuè tio̍h pīng put lû-ì

 • |(女) 雖然咱已經來分開 

  雖然咱已經來分開

  Sui-liân lán í-king lâi hun-khui

 • |對你亦是會來關心

  對你猶是會來關心

  Tuì lí iā-sī ē lâi kuan-sim

 • |(男) 漂泊的男兒

  飄撇的男兒

  Phiau-phiat ê lâm-lî

 • |(女) 多情的玫瑰

  多情的玫瑰

  Too-tsîng ê muî-kuì

 • |(合) 為何受命運來創治

  為何受命運來創治

  Uī-hô siū miā-ūn lâi tshòng-tī

 • -

  -

 • |(男) 希望你毋通來失志 

  希望你毋通來失志

  Hi-bāng lí m̄-thang lâi sit-tsì

 • |人生本來就是一齣戲

  人生本來就是一齣戲

  Lîn-sing pún-lâi tsiū-sī tsi̍t tshut hì

 • |(女) 世間無永遠的富貴 

  世間無永遠的富貴

  Sè-kan bô íng-uán ê hù-kuì

 • |亦無永遠紅的花蕊

  也無永遠紅的花蕊

  Iā bô íng-uán âng ê hue-luí

 • |(男) 青春少年時

  青春少年時

  Tshing-tshun siàu-liân sî

 • |(女) 親像目一暱

  親像目一𥍉

  Tshin-tshiūnn ba̍k tsi̍t nih

 • |(合) 只有在夢中再相見

  只有在夢中再相見

  Tsí-ū tsāi bāng tiong tsài sann-kìnn

 • -

  -

 • |(男) 啊 想欲安慰著你

  啊 想欲安慰著你

  Ah, siūnn beh an-uì tio̍h lí

 • |(女) 啊 毋知你置佗位

  啊 毋知你佇佗位

  Ah,m̄ tsai lí tī tó-uī

 • |(合) 今夜又是落著小雨的暗暝

  今夜又是落著小雨的暗暝

  Kim iā iū sī lo̍h tio̍h sió-hōo ê àm-mî

 • |(合) 想舊情也綿綿

  想舊情也綿綿

  Siūnn kū-tsîng iā mî-mî