分享

再會乾一杯

再會乾一杯

再會乾一杯

tsài-huē kan tsi̍t pue

演唱人:陳一郎

作曲人:邱芳德

作詞人:葉俊麟

全漢編修人: Jimmy Huang (11)

全羅編修人: Jimmy Huang (11)

 • |再會啦再會

  再會啦再會

  Tsài-huē lah tsài-huē

 • |心愛的何必心難過

  心愛的何必心難過

  Sim-ài ê hô-pit sim lân-kuè

 • |暫時甭講傷心話

  暫時莫講傷心話

  Tsiām-sî mài kóng siong-sim uē

 • |惜別的酒乾一杯

  惜別的酒乾一杯

  Sioh-pia̍t ê tsiú kan tsi̍t pue

 • |想起來我

  想起來我

  Siūnn khí-lâi guá

 • |一時對你太痴迷

  一時對你太痴迷

  Tsi̍t sî tuì lí thài tshi-bê

 • |攏無考慮咱將來的問題

  攏無考慮咱將來的問題

  Lóng bô khó-lū lán tsiong-lâi ê būn-tê

 • |我感覺恐驚無資格

  我感覺恐驚無資格

  Guá kám-kak khióng-kiann bô tsu-keh

 • |與你來做伙甭講啦甭講

  佮你來做伙莫講啦莫講

  Kah lí lâi tsuè-hué mài kóng lah mài kóng

 • |來來惜別的酒

  來來惜別的酒

  Lâi lâi sioh-pia̍t ê tsiú

 • |咱來乾一杯啊乾一杯

  咱來乾一杯啊乾一杯

  Lán lâi kan tsi̍t pue ah kan tsi̍t pue