分享

WTO怨歎喔

WTO怨歎喔

WTO怨歎喔

WTO uàn-thàn--ooh

演唱人:黑手那卡西

作曲人:陳柏偉-改編自台灣民謠"桃花過渡"

作詞人:陳柏偉

全漢編修人: 蔡雅菁 (25)

全羅編修人: Jimmy Huang (15) 蔡雅菁 (5)

 • │他們在說WTO每項好 阮哪會感覺(伊都)真煩惱

  𪜶咧講WTO每項好 阮哪會感覺(伊都)真煩惱

  In leh kóng 『WTO』 muí hāng hó,gún ná ē kám-kak (hi toh) tsin huân-ló

 • │W敢有影是Wonderful 稻子的價格怎會一直落

  W敢有影是Wonderful 稻仔的價數哪會一直落

  『W』kám ū-iánn sī 『Wonderful』hōo tiū-á ê kè-siàu ná ē it-ti̍t lo̍h

 • │啊伊嘟頭殼一直晃

  啊伊嘟頭殼一直幌

  Ah i toh thâu-khak it-ti̍t hàinn

 • -

  -

  -

 • │歹年冬 厚肖人 WTO (唉呦)怨嘆喔

  歹年冬 厚痟人 WTO (唉呦)怨嘆喔

  Pháinn-nî-tang kāu siáu-lâng 『WTO』ai-iō uàn-thàn lōo

 • │歹年冬 吃攏無 WTO (唉呦)怨嘆喔

  歹年冬 食攏無 WTO (唉呦)怨嘆喔

  Pháinn-nî-tang tsia̍h lóng bô 『WTO』ai-iō uàn-thàn lōo

 • -

  -

  -

 • │嘿呀落地嘿 嘿呀落地嘿呀伊都 頭殻一直晃

  嘿呀落地嘿 嘿呀落地嘿呀伊都 頭殻一直幌

  Heh Iah lo̍h tih heh, heh Iah lo̍h tih heh heh Iah i toh,thâu-khak it-ti̍t hàinn

 • │嘿呀落地嘿 嘿呀落地嘿呀伊都 頭殻一直晃

  嘿呀落地嘿 嘿呀落地嘿呀伊都 頭殻一直幌

  Heh Iah lo̍h tih heh, heh Iah lo̍h tih heh heh Iah i toh,thâu-khak it-ti̍t hàinn

 • │頭殻一直晃

  頭殻一直幌

  Thâu-khak it-ti̍t hàinn

 • -

  -

  -

 • │WTO是啥碗糕 資本的競爭(啊)咱要跟著一起搖

  WTO是啥碗糕 資本的競爭(啊)咱要綴咧一直搖

  『WTO』sī siánn uánn-ko,hōo tsu-pún ê kīng-tsing(-á) lán lâi tuè leh it-ti̍t iô

 • │W絕對不是Wonderful 失業的危機若來咱會淒慘囉

  W絕對不是Wonderful 失業的危機若來咱會淒慘囉

  『W』tsua̍t-tuì m̄-sī 『Wonderful』hōo sit-gia̍p ê guî-ki nā lâi lán ē tshi-tshám looh

 • │啊伊嘟頭殼一直晃

  啊伊嘟頭殼一直幌

  Ah i toh thâu-khak it-ti̍t hàinn

 • -

  -

  -

 • │W怨 T 嘆 O My God

  W怨 T 嘆 O My God

  『W』uàn『 T』 thàn 『O My God』

 • │W怨 T 嘆 O My God

  W怨 T 嘆 O My God

  『W』uàn『 T』 thàn 『O My God』

 • │W怨 T 嘆 O My God

  W怨 T 嘆 O My God

  『W』uàn『 T』 thàn 『O My God』

 • │W怨 T 嘆 O My God

  W怨 T 嘆 O My God

  『W』uàn『 T』 thàn 『O My God』