WTO怨歎喔
WTO uàn-thàn--ooh
黑手那卡西
編修進度: 100%
沾到黑油的肉鯽仔
Kôo tio̍h oo-iû ê bah-tsit-á
濁水溪公社
編修進度: 100%
西子灣之戀
Se-á-uan tsi luān
潘越雲
編修進度: 100%
日子
Ji̍t-tsí
謝銘祐
編修進度: 100%
幸福
Hīng-hok
黑手那卡西
編修進度: 100%
夢中的情話
Bāng-tiong ê tsîng-uē
江蕙 阿杜
編修進度: 100%
想要彈同調
Siūnn-beh tuânn kāng-tiāu
謝銘祐
編修進度: 100%
風塊哭
Hong leh khàu
黃妃
編修進度: 100%
勸世歌
Khǹg-sè kua
陳建瑋
編修進度: 100%
彼卡皮箱
Hit kha phuê-siunn
謝銘祐
編修進度: 100%
細粒的目睭
sè-lia̍p ê ba̍k-tsiu
美秀集團
編修進度: 100%