分享

西子灣之戀

西子灣之戀

西子灣之戀

Se-á-uan tsi luān

演唱人:潘越雲

作曲人:徐嘉良

作詞人:陳昇

全漢編修人: W.b. Chen (36)

全羅編修人: W.b. Chen (36)

 • │我甘願跟你一步一步走 走到阮心頭抹快活

  我甘願佮你 一步一步行 行到阮心頭袂快活

  guá kam-guān kah lí, tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn, kiânn kàu gún sim-thâu buē khuìnn-ua̍h

 • │香花得要人惜才會出庭 草子仔不同的命運

  芳花著愛人惜才會出埕 草子仔 無仝的運命

  phang-hue tio̍h-ài lâng sioh tsiah ē tshut tiânn, tsháu-tsí-á, bô-kāng ê ūn-miā

 • .

  .

 • │我常常無你一步一步走 走到咱相會的海岸

  我定定無你 一步一步行 行到咱相會的海岸

  guá tiānn-tiānn bô lí, tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo kiânn, kiânn kàu lán sio-huē ê hái-huānn

 • │海風伊不知影阮的心肝疼 阻礙阮叫著你的名

  海風伊毋知影 阮的心肝疼 阻礙阮叫著你的名

  hái-hong i m̄ tsai-iánn, gún ê sim-kuann thiànn, tsóo-gāi gún kiò tio̍h lí ê miâ

 • .

  .

 • │是註定是註定 一世人不人疼

  是註定是註定 一世人無人疼

  sī tsù-tiānn sī tsù-tiānn, tsi̍t-sì-lâng bô-lâng thiànn

 • │風雨的暗暝 阮的心頭會著驚

  風雨的暗暝 阮的心頭會著驚

  hong-ú ê àm-mî, gún ê sim-thâu ē tio̍h-kiann

 • │是註定是註定 甘苦嘛無人情

  是註定是註定 艱苦嘛無人晟

  sī tsù-tiānn sī tsù-tiānn, kan-khóo mā bô-lâng tshiânn

 • │怨恨你攏不肯應聲

  怨恨你攏毋肯應聲

  uàn-hūn lí lóng m̄-khíng ìn-siann

 • .

  .

 • │常常有聽到大船入港聲 就來到初戀的海岸

  定定有聽著 大船入港聲 就來到初戀的海岸

  tiānn-tiānn ū thiann-tio̍h, tuā-tsûn ji̍p-káng siann, tiō lâi-kàu tshoo-luân ê hái-huānn

 • │全望你倒轉來咱的西子灣 要聽你講起那當時

  全望你倒轉來咱的西仔灣 欲聽你講起彼當時

  tsuân bāng lí tò-tńg--lâi, lán ê Se-á-uân, beh thiann lí kóng-khí hit-tong-sî

 • .

  .

 • │是註定是註定 一世人不人疼

  是註定是註定 一世人無人疼

  sī tsù-tiānn sī tsù-tiānn, tsi̍t-sì-lâng bô-lâng thiànn

 • │風雨的暗暝 阮的心頭會著驚

  風雨的暗暝 阮的心頭會著驚

  hong-ú ê àm-mî, gún ê sim-thâu ē tio̍h-kiann

 • │是註定是註定 甘苦嘛無人情

  是註定是註定 艱苦嘛無人晟

  sī tsù-tiānn sī tsù-tiānn, kan-khóo mā bô-lâng tshiânn

 • │聲聲攏叫著你的名

  聲聲攏叫著你的名

  siann-siann lóng kiò tio̍h lí ê miâ