Jimmy Huang
2018/08/16 加入
編修歌曲第 4 名 編修歌詞第 4 名 分享到 Facebook
已收藏 32 已貢獻
留戀什路用
liû luân siánn lo̍k-iōng
陳一郎
編修進度: 100%
沾到黑油的肉鯽仔
Kôo tio̍h oo-iû ê bah-tsit-á
濁水溪公社
編修進度: 100%
農友們團結一致
Lông-iú thuân-kiat it-tì
濁水溪公社
編修進度: 100%
漂浪
phiau lōng
伍佰
編修進度: 100%
孤女的願望
Koo-lú ê guān-bōng
黃乙玲
編修進度: 100%
假漂泊的人
ké phiau-phiat ê lâng
董事長樂團
編修進度: 100%