分享

漂浪之女

漂浪之女

漂浪之女

Phiau-lōng tsi lú

演唱人:黃乙玲

作曲人:文夏

作詞人:許丙丁

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (31)

 • │沉靜的更深 窗外風飄一陣

  沉靜的更深 窗外風飄一陣

  tîm-tsīng ê kinn-tshim, thang-guā hong phiau tsi̍t-tsūn

 • │想起舊恨暗傷心 真是紅顏薄命

  想起舊恨暗傷心 真是紅顏薄命

  siūnn-khí kū hūn àm siong-sim, tsin sī hông-gân po̍k-bīng

 • │生在亂世佳人 輕的生命

  生在亂世佳人 輕的性命

  sinn tsāi luān-sè ka-jîn, khin ê sìnn-miā

 • │熱的愛情 歸在 心所愛的人

  熱的愛情 歸在心所愛的人

  jia̍t ê ài-tsîng, kui tsāi sim sóo-ài ê lâng

 • -

  .

  .

 • │錯愛的車輪 輾轉誤了青春

  錯愛的車輪 輾轉誤了青春

  tshò ài ê tshia-lûn, tián-tsuán ngōo liáu tshing-tshun

 • │像花落沉在苦海 不是愛情奴隸

  像花落沉在苦海 毋是愛情奴隸

  tshiūnn hue lo̍h-tîm tsāi khóo-hái, m̄-sī ài-tsîng lôo-lē

 • │心內有你一人 紅的心血

  心內有你一人 紅的心血

  sim-lāi ū lí tsi̍t-lâng, âng ê sim-hiat

 • │白的純情 永遠 送所愛的人

  白的純情 永遠送所愛的人

  pe̍h ê sûn-tsîng, íng-uán sàng sóo-ài ê lâng

 • -

  .

  .

 • │團圓的月娘 照阮心內悲傷

  團圓的月娘 照阮心內悲傷

  thuân-înn ê ge̍h-niû, tsiò gún sim-lāi pi-siong

 • │年輕拆散苦鴛鴦 為你芳心打碎

  年輕拆散好鴛鴦 為你芳心拍碎

  nî-khin thiah-suànn hó uan-iunn, uī lí hong-sim phah-tshuì

 • │為你拋去家鄉 飄飄何處

  為你拋棄家鄉 飄飄何處

  uī lí phau-khì ka-hiong, phiau-phiau hô tshú

 • │青春榮華 了結 只有我一身

  青春榮華了結 只有我一身

  tshing-tshun îng-huâ liáu-kiat, tsí-ū guá it-sin