分享

愛恨攏是你

愛恨攏是你

愛恨攏是你

Ài hūn lóng sī lí

演唱人:黃乙玲

作曲人:曾世揚+黃建銘

作詞人:武雄

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (28)

 • │是不是越過頭 咱的緣份就已經盡

  是毋是越過頭 咱的緣份就已經盡

  sī-m̄-sī ua̍t-kuè thâu, lán ê iân-hūn tiō í-king tsīn

 • │若是想欲挽回 甘還擱有可能

  若是想欲挽回 敢猶閣有可能

  nā-sī siūnn-beh bán-huê, kám iáu-koh ū khó-lîng

 • -

  .

  .

 • │是不是愛甲恨 親像一支刀的兩面

  是毋是愛佮恨 親像一枝刀的兩面

  sī-m̄-sī ài kah hūn, tshin-tshiūnn tsi̍t-ki to ê nn̄g-bīn

 • │當初付出有外多 傷害就有外深

  當初付出有偌濟 傷害就有偌深

  tong-tshoo hù-tshut ū guā-tsuē, siong-hāi tiō ū guā tshim

 • -

  .

  .

 • │愛著可恨的人 恨阮可愛的天真

  愛著可恨的人 恨阮可愛的天真

  ài-tio̍h khó-hūn ê lâng, hūn gún khó-ài ê thian-tsin

 • │竟然相信 你會陪伴阮一生

  竟然相信 你會陪伴阮一生

  kìng-jiân siong-sìn, lí ē puê-phuānn gún it-sing

 • -

  .

  .

 • │恨你可愛的人 愛你可恨的眼神 總是害我 愛袂著 恨袂落心

  恨你可愛的人 愛你可恨的眼神 總是害我 愛袂著 恨袂落心

  hūn lí khó-ài ê lâng, ài lí khó-hūn ê gán-sîn, tsóng-sī hāi guá, ài buē tio̍h, hūn buē lo̍h-sim

 • -

  .

  .

 • │愛恨攏是你

  愛恨攏是你

  ài hūn lóng-sī lí

 • -

  .

  .

 • -

  .

  .