分享

傷心簽名

傷心簽名

傷心簽名

Siong-sim tshiam-miâ

演唱人:黃乙玲

作曲人:深白色

作詞人:武雄

全漢編修人: W.b. Chen (26)

全羅編修人: W.b. Chen (26)

 • │也不知風外大 也不知雨外寒

  曷毋知風偌大 曷毋知雨偌寒

  ia̍h m̄-tsai hong guā tuā, ia̍h m̄-tsai hōo guā kuânn

 • │掀開往事的白紙 心酸講乎誰人聽

  掀開往事的白紙 心酸講予啥人聽

  hian-khui óng-sū ê pe̍h-tsuá, sim-sng kóng hōo siánn-lâng thiann

 • -

  .

  .

 • │若想起咱的命 心內著淡薄仔痛

  若想起咱的命 心內就淡薄仔疼

  nā siūnn-khí lán ê miā, sim-lāi tiō tām-po̍h-á thiànn

 • │明知阮情字憨慢寫 又不甘看破

  明知阮情字頇顢寫 又毋甘看破

  bîng-tsai gún tsîng--jī han-bān siá, iū m̄-kam khuànn-phuà

 • -

  .

  .

 • │一字對伊輕輕叫一聲 兩字講袂出阮所有感謝

  一字對伊輕輕叫一聲 兩字講袂出阮所有感謝

  tsi̍t-jī tuì i khin-khin kiò tsi̍t-siann, nn̄g-jī kóng buē tshut gún sóo-ū kám-siā

 • │一頁寫來寫去寫的全部攏是 伊的名

  一頁寫來寫去 寫的全部攏是伊的名

  tsi̍t-ia̍h siá lâi siá khì, siá--ê tsuân-pōo lóng sī i ê miâ

 • -

  .

  .

 • │一段寫完看著心會驚 一夜寫煞就欲甲伊拆散

  一段寫完 看著心會驚 一夜寫煞 就欲佮伊拆散

  tsi̍t-tuānn siá uân, khuànn tio̍h sim ē kiann, tsi̍t-iā siá suah, tiō beh kah i thiah-suànn

 • │剩相思兩綴 用傷心簽名

  賰相思兩逝 用傷心簽名

  tshun siunn-si nn̄g-tsuā, iōng siong-sim tshiam-miâ

 • -

  .

  .

 • -

  -

  -