分享

中壇元帥

中壇元帥

中壇元帥

Tiong-tuânn guân-suè

演唱人:濁水溪公社

作曲人:柯仁堅

作詞人:柯仁堅

全漢編修人: 邱文錫 (24)

全羅編修人: 邱文錫 (24)

 • 中壇大元帥天尊

  中壇大元帥天尊

  Tiong-tuânn tāi-guân-suè thian-tsun

 • 乾元山頂寶靈珠

  乾元山頂寶靈珠

  Khiân-guân suann-tíng pó-lîng-tsu

 • 九月重陽節誕生

  九月重陽節誕生

  Kiú-ge̍h tiông-iông-tseh tàn-sin

 • 降世凡塵救萬民

  降世凡塵救萬民

  Kàng-sè huān-tîn kiù bān-bîn

 • 東海碧浪斬蛟龍

  東海碧浪斬蛟龍

  Tang-hái phik-lōng tsám kau-liông

 • 剖腹刻骨報答雙親

  剖腹刻骨報答雙親

  Phuà-pak khik-kut pò-tap siang-tshin

 • 蓮花重造變金身

  蓮花重造變金身

  Liân-hua tîng-tsō piàn kim-sin

 • 封神萬古垂留芳

  封神萬古垂留芳

  Hong-sîn bān-kóo suî-liû-hong

 • -

  -

 • 火尖槍 風火輪 打仙磚

  火尖槍 風火輪 拍仙磚

  Hué-tsiam-tshiunn hong-hué-lûn phah-sian-tsng

 • 三頭六臂威武震天

  三頭六臂威武震天

  Sam-thiô-lio̍k-pī ui-bú tsìn-thian

 • 乾坤環 九龍罩 混天綾

  乾坤環 九龍罩 混天綾

  Khiân-khun-huân kiú-liông-tàu hūn-thian-lîn

 • 收魔滅妖保國安民

  收魔滅妖保國安民

  Siu-môo-bia̍t-iau pó-kok-an-bîn

 • -

  -

 • 金環哪吒三太子

  金環哪吒三太子

  Kim-huân lô-tshia sam-thài-tsú

 • 玉皇駕前大將軍

  玉皇駕前大將軍

  Gio̍k-hông kà-tsîng tāi-tsiong-kun

 • 兵將降臨有萬千

  兵將降臨有萬千

  Ping-tsiòng kàng-lîm iú bān-tshian

 • 造福人間轉法輪

  造福人間轉法輪

  Tsō-hok jîn-kan tsuán huat-lûn

 • 拜請金闕大羅仙

  拜請金闕大羅仙

  Pài-tshiánn kim-khuat tâi-lô-sian

 • 誠心淨爐奉真香

  誠心淨爐奉真香

  Sîng-sim tsīng-lôo hōng tsin-hiunn

 • 中壇案前顯威靈

  中壇案前顯威靈

  Tiong-tuânn àn-tsîng hián ui-lîng

 • 大悲大願護佑眾生

  大悲大願護佑眾生

  Tāi-pi-tāi-guān hōo-iū tsiòng-sing

 • -

  -

 • 火尖槍 風火輪 打仙磚

  火尖槍 風火輪 拍仙磚

  Hué-tsiam-tshiunn hong-hué-lûn phah-sian-tsng

 • 騰雲駕霧主宰五方營

  騰雲駕霧主宰五方營

  Thîng-hûn-kà-bū tsú-tsái ngóo-hong-îng

 • 乾坤環 九龍罩 混天綾

  乾坤環 九龍罩 混天綾

  Khiân-khun-huân kiú-liông-tàu hūn-thian-lîn

 • 破盡三萬八千惡陣

  破盡三萬八千惡陣

  Phuà tsīn sann bān peh tshing ok-tīn