分享

行會開跤

行會開跤

行會開跤

Kiânn ē khui-kha

演唱人:王昭華

作曲人:王昭華

作詞人:王昭華

全漢編修人: W.b. Chen (76)

全羅編修人: W.b. Chen (76)

 • │天清清 地靈靈

  天清清 地靈靈

  thinn tshing-tshing, tē lîng-lîng

 • │三界五行十方

  三界五行十方

  sam-kài gōo-hîng si̍p-hong

 • │我是誰 我佇遮

  我是誰 我佇遮

  guá sī siâng, guá tī tsia

 • │佇遮 揣無你的影

  佇遮 揣無你的影

  tī tsia, tshuē-bô lí ê iánn

 • -

  .

  .

 • │你敢有聽兮 敢有看兮

  你敢有聽咧 敢有看咧

  lí kám ū thiann--eh, kám ū khuànn--eh

 • │敢有咧偷笑我

  敢有咧偷笑我

  kám ū teh thau tshiò guá

 • │
一逝一逝的目屎

  一逝一逝的目屎

  tsi̍t-tsuā tsi̍t-tsuā ê ba̍k-sái

 • │那會流袂煞

  哪會流袂煞

  ná ē lâu buē suah

 • │你敢有感覺 敢猶佇咧

  你敢有感覺 敢猶佇咧

  lí kám ū kám-kak, kám iáu tī-leh

 • │敢有好好咧

  敢有好好咧

  kám ū hó-hó--leh

 • │一日一日 相送

  一日一日相送

  tsi̍t-ji̍t tsi̍t-ji̍t sio-sàng

 • │望你 行會開跤

  望你行會開跤

  bāng lí kiânn ē khui kha

 • -

  .

  .

 • │地 化做土粉仔

  地 化做塗粉仔

  tē, huà-tsuè thôo-hún-á

 • │水 點滴入海流

  水 點滴入海流

  tsuí, tiám-tih ji̍p hái liû

 • │火 溫暖人世間

  火 溫暖人世間啊

  hué, un-luán jîn-sè-kan--ah

 • │風 雲煙皆散

  風 雲煙皆散

  hong, hûn-ian kai sàn

 • │春 華枝出穎

  春 華枝出穎

  tshun, huâ-ki tshut-ínn

 • │夏 稻仔飽穗

  夏 稻仔飽穗

  hā, tiū-á pá-suī

 • │秋 天心月圓

  秋 天心月圓

  tshiu, thinn-sim gua̍t înn

 • │冬 收工歇暝

  冬 收工歇暝

  tang, siu-kang hioh-mî

 • -

  .

  .

 • │天清清 地靈靈

  天清清 地靈靈

  thinn tshing-tshing, tē lîng-lîng

 • │三界五行十方

  三界五行十方

  sam-kài gōo-hîng si̍p-hong

 • │我是誰 我佇遮

  我是誰 我佇遮

  guá sī siâng, guá tī tsia

 • │佇遮 揣無你的影

  佇遮 揣無你的影

  tī tsia, tshuē-bô lí ê iánn

 • -

  .

  .

 • │你敢無聽兮 敢無看兮

  你敢無聽咧 敢無看咧

  lí kám bô thiann--eh, kám bô khuànn--eh

 • │敢無咧愛笑我

  敢無咧愛笑我

  kám bô teh ài tshiò guá

 • │一逝一逝的目屎

  一逝一逝的目屎

  tsi̍t-tsuā tsi̍t-tsuā ê ba̍k-sái

 • │也是流袂煞

  也是流袂煞

  iā-sī lâu buē suah

 • │我敢無感應 敢袂記咧

  我敢無感應 敢袂記咧

  guá kám bô kám-ìng, kám buē-kì--eh

 • │敢無好好咧

  敢無好好咧

  kám bô hó-hó--leh

 • │一日一日 迴向

  一日一日迴向

  tsi̍t-ji̍t tsi̍t-ji̍t huê-hiòng

 • │望你 行會開跤

  望你 行會開跤

  bāng lí, kiânn ē khui kha

 • │愛你 行會開跤

  愛你 行會開跤

  ài lí, kiânn ē khui kha

 • │予你 行會開跤

  予你 行會開跤

  hōo lí, kiânn ē khui kha