分享

唱一首歌

唱一首歌

唱一首歌

Tshiùnn tsi̍t siú kua

演唱人:王俊傑

作曲人:王俊傑

作詞人:王俊傑

全漢編修人: W.b. Chen (36)

全羅編修人: W.b. Chen (36)

 • |阮的歌唱予知己的聽

  阮的歌唱予知己的聽

  gún ê kua tshiùnn hōo ti-kí--ê thiann

 • |若無棄嫌就拍噗仔

  若無棄嫌就拍噗仔

  nā-bô khì-hiâm tiō phah-pho̍k-á

 • |阮毋是

  阮毋是

  gún m̄-sī

 • |毋是愛臭彈

  毋是愛臭彈

  m̄-sī ài tshàu-tuānn

 • |唱好歌佮恁來作伴

  唱好歌佮恁來做伴

  tshiùnn hó-kua kah lín lâi tsuè-phuānn

 • |阮的歌唱予貼心的聽

  阮的歌唱予貼心仔聽

  gún ê kua tshiùnn hōo tah-sim-á thiann

 • |聽了伊會閣較愛我

  聽了伊會閣較愛我

  thiann-liáu i ē koh-khah ài guá

 • |阮用心唱出這條情歌

  阮用心唱出這條情歌

  gún iōng-sim tshiùnn-tshut tsit tiâu tsîng-kua

 • |所以愛人仔目屎總是拭袂煞

  所以愛人仔目屎總是拭袂煞

  sóo-í ài-jîn-á ba̍k-sái tsóng-sī tshit buē suah

 • |寫一條想欲唱的歌

  寫一條想欲唱的歌

  siá tsi̍t-tiâu siūnn-beh tshiùnn ê kua

 • |唱歌心情較快活

  唱歌心情較快活

  tshiùnn-kua sim-tsîng khah khuìnn-ua̍h

 • |馬馬虎虎過生活

  馬馬虎虎過生活

  má-má-hu-hu kuè sing-ua̍h

 • |什麼代誌給放予千里外

  啥物代誌共放予千里外

  siánn-mih tāi-tsì kā pàng hōo tshian-lí guā

 • |寫一條想欲唱的歌

  寫一條想欲唱的歌

  siá tsi̍t-tiâu siūnn-beh tshiùnn ê kua

 • |若是有煩惱給唱予伊煞

  若是有煩惱共唱予伊煞

  nā-sī ū huân-ló kā tshiùnn hōo i suah

 • |若是無聊就來揣我

  若是無聊就來揣我

  nā-sī bô-liâu tiō lâi tshuē guá

 • |咱才做伙來去唱歌

  咱才做伙來去唱歌

  lán tsiah tsò-hué lâi-khì tshiùnn-kua

 • |啦啦啦啦

  啦啦啦啦

  lah lah lah lah