分享

平凡老百姓

平凡老百姓

平凡老百姓

Pîng-huân láu-peh-sìnn

演唱人:林強

作曲人:林強

作詞人:林強

全漢編修人: Âng Hiok-siông (14)

全羅編修人:

 • │離開故鄉好幾年 不知到底是為什麼

  離開故鄉幾若年 毋知到底是為啥物

  -

 • │因為檳榔吐甲滿滿是

  因為檳榔吐甲滿滿是

  -

 • │希望咱都可以出頭天 做給別人看的起

  希望咱攏會當出頭天 做予別人看會起

  -

 • │可以自由說話 無人會冤家生氣

  會使自由講話 無人冤家受氣

  -

 • │台灣有自由的空氣 台灣有熱情的人情味

  台灣有自由的空氣 台灣有熱情的人情味

  -

 • │台灣有現代的老百姓

  台灣有現代的老百姓

  -

 • │只想趕快要逃避 找一個屬於自己的日子

  只想趕緊欲逃避 揣一个屬家己的日子

  -

 • │想起細漢彼當時 別人笑阮父母不識字

  想起細漢彼當時 別人笑阮爸母毋識字

  -

 • │是為怎樣 是為什麼 甘說父母教我的不是道理

  是為怎樣 是為啥物 敢講爸母教我的毋是道理

  -

 • │長輩勸我少年人要打拚大賺錢

  序大勸我少年人愛打拚大賺錢

  -

 • │長大之後才不會讓別人看不起

  大漢了後才袂予人看袂起

  -

 • │我的親戚我的厝邊有錢玩大家樂(拿錢在猜數字)

  我的親情我的厝邊有錢耍『大家樂』

  -

 • │我想沒有什麼意義

  我想無啥意義

  -

 • │我之所以要離開 這個傷心的都市

  我之所以欲離開 這个傷心的都市

  -