分享

愛情研究院

愛情研究院

愛情研究院

Ài-tsîng gián-kiù-īnn

演唱人:林強

作曲人:卜光

作詞人:卜光

全漢編修人: W.b. Chen (28)

全羅編修人: W.b. Chen (28)

 • 伊講伊昨夜整晚睏抹去

  你講昨暝規暗睏袂去

  lí kóng tsa-mî kui-àm khùn buē khì

 • 不知有什麼煩惱ㄟ代誌

  毋是有啥物煩惱的代誌

  m̄-sī ū siánn-mih huân-ló ê tāi-tsì

 • 哪知心頭幽悶阮不知

  哪知心頭憂悶阮毋知

  ná tsai sim-thâu iu-būn gún m̄-ti

 • 甘是花樣ㄟ年華心空虛

  敢是花樣的年華心空虛

  kám-sī hue-iūnn ê nî-huâ sim khang-hi

 •  

 • 想麥來打開那扇門

  想欲來拍開彼扇門

  siūnn-beh lâi phah-khui hit sìnn mn̂g

 • 大膽勇敢行落去

  大膽勇敢行落去

  tuā-tánn ióng-kám kiânn--lo̍h-khì

 • 柳暗花明又一村

  柳暗花明又一村

  liú-àm hue-bîng iū it-tshun

 • 喜怒哀樂酸甘甜

  喜怒哀樂酸甘甜

  hí-nōo ai-lo̍k sng-kam-tinn

 •  

 • 阿~世間ㄟ男男女女 失情傷悲 得愛歡喜

  啊~世間的男男女女 失情傷悲 得愛歡喜

  ah~ sè-kan ê lâm-lâm-lí-lí, sit tsîng siong-pi, tit ài huann-hí

 • 用心計較 目屎嘛是要流 不知到底誰人卡行

  用心計較 目屎嘛是愛流 毋知到底啥人較𠢕

  iōng-sim kè-kàu, ba̍k-sái mā sī ài lâu, m̄-tsai tàu-té siánn-lâng khah gâu

 • 阿~世間ㄟ男男女女 失情傷悲 得愛歡喜

  啊~世間的男男女女 失情傷悲 得愛歡喜

  ah! sè-kan ê lâm-lâm-lí-lí, sit tsîng siong-pi, tit ài huann-hí

 • 你一旦踏入愛情的研究院

  一旦踏入愛情的研究院

  it-tàn ta̍p-ji̍p ài-tsîng ê gián-kiù-īnn

 • 就會永遠沒法度能脫離~

  就會永遠無法度通脫離

  tiō ē íng-uán bô-huat-tōo thang thuat-lî

 •  

 • 歡迎光臨愛情研究院~

  歡迎光臨愛情的研究院

  huan-gîng kong-lîm ài-tsîng ê gián-kiù-īnn