分享

春風少年兄

春風少年兄

春風少年兄

Tshun-hong siàu-liân-hiann

演唱人:林強

作曲人:陳世杰 林強

作詞人:林強

全漢編修人: W.b. Chen (44)

全羅編修人: W.b. Chen (45) 蔡雅菁 (1)

 • │伊每天轉來轉去四界逡

  伊每工踅來踅去四界趖

  i muí-kang se̍h-lâi se̍h-khì sì-kè-sô

 • │好像吃飽閒閒攏無代誌倘好做

  若像食飽閒閒 攏無代誌通好做

  ná-tshiūnn tsia̍h-pá îng-îng, lóng bô tāi-tsì thang-hó tsò

 • │世大問伊將來到底要如何

  序大問伊將來到底欲如何

  sī-tuā mn̄g i tsiong-lâi tàu-té beh jû-hô

 • │伊說伴晡大家還是聽攏沒

  伊講半晡 逐家猶是聽攏無

  i kóng puànn-poo, ta̍k-ke iáu-sī thiann lóng bô

 •  

 • │春風微微吹來微微透心肝

  春風微微 吹來微微透心肝

  tshun-hong bî-bî, tshue lâi bî-bî thàu sim-kuann

 • │伊猶原一人散散 大聲唱歌彈吉他

  伊猶原一人散散 大聲唱歌彈吉他

  i iu-guân tsi̍t-lâng suànn-suànn, tuā-siann tshiùnn-kua tuânn gì-tah

 • │朋友為伊煩惱為伊在頭痛

  朋友為伊煩惱 為伊咧頭疼

  pîng-iú uī i huân-ló, uī i teh thâu thiànn

 • │伊講我老神在在 請你大家免驚惶

  伊講我老神在在 請恁逐家免驚惶

  i kóng-guá lāu-sîn-tsāi-tsāi, tshiánn lín ta̍k-ke bián kiann-hiânn

 •  

 • │伊是春風少年兄 沒人和伊來作伴

  伊是春風少年兄 無人和伊來做伴

  i sī tshun-hong siàu-liân-hiann, bô-lâng hām i lâi tsò phuānn

 • │心情輕鬆真快活 為著理想來打拼

  心情輕鬆真快活 為著理想來拍拚

  sim-tsîng khin-sang tsin khuìnn-ua̍h, uī-tio̍h lí-sióng lâi phah-piànn

 • │伊是春風少年兄 不是歌星不出名

  伊是春風少年兄 毋是歌星無出名

  i sī tshun-hong siàu-liân hiann, m̄-sī kua-tshenn bô tshut-miâ

 • │平常時就愛唱歌 歡喜到底 唱給你來聽

  平常時就愛唱歌 歡喜到地 唱予恁來聽

  pîng-siông-sî tō ài tshiùnn-kua, huann-hí kàu-tè, tshiùnn hōo lín lâi thiann

 •  

 • │有一日伊跟父母說伊想欲離開去打拼

  有一日伊共爸母講 伊想欲離開去拍拚

  ū-tsi̍t-ji̍t i kā pē-bú kóng, i siūnn-beh lī-khui khì phah-piànn

 • │他們一時不知欲按怎反應煞來未出聲

  怹一時毋知欲按怎反應 煞來袂出聲

  in tsi̍t-sî m̄-tsai beh án-tsuánn huán-ìng, suah lâi bē tshut-siann

 • │只有恬恬搖頭怨嘆飼子養得這呢大

  只有恬恬搖頭怨嘆 飼囝飼甲遮爾大

  tsí-ū tiām-tiām iô-thâu uàn-thàn, tshī tsú tshī-kah tsiah-nī tuā

 • │如今當作出門丟掉一個子

  如今當做出門 拍毋見一个囝

  jû-kim tòng-tsò tshut-mn̂g, phàng-kiàn tsi̍t-ê kiánn

 •  

 • │伊是春風少年兄 沒人和伊來作伴

  伊是春風少年兄 無人和伊來做伴

  i sī tshun-hong siàu-liân-hiann, bô-lâng hām i lâi tsò phuānn

 • │心情輕鬆真快活 為著理想來打拼

  心情輕鬆真快活 為著理想來拍拚

  sim-tsîng khin-sang tsin khuìnn-ua̍h, uī-tio̍h lí-sióng lâi phah-piànn

 • │伊是春風少年兄 不是歌星不出名

  伊是春風少年兄 毋是歌星無出名

  i sī tshun-hong siàu-liân hiann, m̄-sī kua-tshenn bô tshut-miâ

 • │平常時就愛唱歌 為著理想來打拼

  平常時就愛唱歌 為著理想來拍拚

  pîng-siông-sî tō ài tshiùnn-kua, uī-tio̍h lí-sióng lâi phah-piànn

 • │伊是春風少年兄 沒人和伊來作伴

  伊是春風少年兄 無人和伊來做伴

  i sī tshun-hong siàu-liân-hiann, bô-lâng hām i lâi tsò phuānn

 • │心情輕鬆真快活 為著理想來打拼

  心情輕鬆真快活 為著理想來拍拚

  sim-tsîng khin-sang tsin khuìnn-ua̍h, uī-tio̍h lí-sióng lâi phah-piànn