分享

秋風夜雨

秋風夜雨

秋風夜雨

Tshiu-hong Iā-ú

演唱人:伍佰

作曲人:楊三郎

作詞人:周添旺

全漢編修人: Chih-Min Chao (18) 蔡雅菁 (2)

全羅編修人: Chih-Min Chao (19) 蔡雅菁 (2)

 • │風雨聲音擾亂秋夜靜

  風雨聲音擾亂秋夜靜

  Hong-ú siann-im jiáu-luān tshiu-iā tsīng

 • │時常聽見蚯蚓哮悲情

  時常聽見杜蚓哭悲情

  Sî-siông thiann-kinn tōo-kún khàu pi-tsîng

 • │引阮思鄉不知雨水冷

  引阮思鄉毋知雨水冷

  Ín gún su-hiong m̄-tsai hōo-suí líng

 • │自恨自嘆幸福未完成

  自恨自嘆幸福未完成

  Tsū-hūn-tsū-thàn hīng-hok buē uân-sîng

 • │啊………前途茫茫

  啊...... 前途茫茫

  A---tsîng-tôo bâng-bâng

 • │宛然失光明

  宛然失光明

  Uán-jiân sit kong-bîng

 • │希望純情結成好鴛鴦

  希望純情結成好鴛鴦

  Hi-bāng sûn-tsîng kiat-sîng hó uan-iunn

 • │無疑環境阻礙阮自由

  無疑環境阻礙阮自由

  Bô-gî huân-kíng tsóo-gāi gún tsū-iû

 • │秋風夜雨也無替阮想

  秋風夜雨也無替阮想

  Tshiu-hong iā-ú iá bô thè gún siūnn

 • │那通歸暝迫阮添憂愁

  那通規暝迫阮添憂愁

  Ná thong kui-mî pik gún thiam iu-tshiû

 • │啊………思思唸唸

  啊.......思思念念

  A---su-su-liām-liām

 • │一日如三秋

  一日如三秋

  It-ji̍t jû sam-tshiu

 • │風雨淒涼已經是秋分

  風雨淒涼已經是秋分

  Hong-ú tshi-liông í-king sī tshiu-hun

 • │離開放鄉猶原這時袸

  離開故鄉猶原這時陣

  Lî-khui kòo-hiong iû-guân tsit-sî-tsūn

 • │彼時約束望你相信阮

  彼時約束望你相信阮

  Hit-sî iok-sok bāng lí siong-sìn gún

 • │堅心為君保守阮青春

  堅心為君保守阮青春

  Kian-sim uī kun pó-siú gún tshing-tshun

 • │啊………阮是可比

  啊.......阮是可比

  A..... gún sī khó-pí

 • │海上小帆船

  海上小帆船

  Hái-siōng sió-phâng-tsûn