分享

你啊你啊

你啊你啊

你啊你啊

Lí--ah lí--ah

演唱人:魏如萱

作曲人:魏如萱

作詞人:魏如萱

全漢編修人: Tracy Chang (11)

全羅編修人: Tracy Chang (10)

 • (華語)我最喜歡和你一起發生的

  -

  -

 • (華語)是最平淡最簡單的日常

  -

  -

 • (華語)面對面看著彼此咀嚼食物

  -

  -

 • (華語)是最平靜最安心的時光

  -

  -

 •  

 • (華語)我不喜歡你和別人發生的

  -

  -

 • (華語)是最曖昧最不明的隱藏

  -

  -

 • (華語)面對面看著彼此假裝正常

  -

  -

 • (華語)是最可怕最噁心的事啊

  -

  -

 •  

 • 咦嗚咦嗚咦咦‭ ‬‭ ‬嗚嗚嗚喔喔‭ ‬‭ ‬‭ ‬咿耶咿耶咦

  -

  -

 • 嗚嗚嗚喔喔 咿耶咿耶咦 嗚喔喔 喔

  -

  -

 • 咦嗚咦嗚咦咦‭ ‬‭ ‬嗚嗚嗚喔喔‭ ‬‭ ‬‭ ‬咿耶咿耶咦

  -

  -

 • 嗚嗚嗚喔喔‭ ‬‭ ‬咿耶咦 嗚喔喔喔

  -

  -

 •  

 • 咁講你不知我愛的只有你‭ ‬‭ ‬你啊你啊

  敢講你毋知我愛的只有你‭ ‬‭ ‬爾爾

  kám-kóng lí m̄ tsai guá ài ê tsí-ū lí‭‬‭‬ niā-niā

 • 哪會轉頭就要走

  哪會越頭就欲走

  ná ē ua̍t-thâu tō beh tsáu

 • 一個兩個三個‭ ‬‭ ‬你愛的到底有幾個

  一个兩个三个‭ ‬‭ ‬你愛的到底有幾个

  tsi̍t ê nn̄g ê sann ê‭‬‭‬ lí ài ê tàu-té ū kuí-ê

 • 麥擱講白賊話

  莫閣講白賊話

  mài koh kóng-pe̍h-tsha̍t-uē

 • 我的心就要‭ ‬‭ ‬痛甲一直流血

  我的心就欲‭ ‬‭ ‬疼甲一直流血

  guá ê sim tō beh‭‬‭‬ thiànn kah it-ti̍t lâu-hueh

 •  

 • 咁講你不知我愛的只有你‭ ‬‭ ‬你啊你啊

  敢講你毋知我愛的只有你‭ ‬‭ ‬爾爾

  kám-kóng lí m̄ tsai guá ài ê tsí-ū lí‭‬‭‬ niā-niā

 • 哪會憨甲安捏啦

  哪會戇甲按呢啦

  ná ē gōng kah án-ne--lah

 • 一天兩天三天‭ ‬‭ ‬駕快你就愛著別人

  一工兩工三工‭ ‬‭ ‬遮緊你就愛著別人

  tsi̍t kang nn̄g kang sann kang‭‬‭‬, tsiah kín lí tio̍h ài tio̍h pa̍t-lâng

 • 想欲甲你作伙‭ ‬ 想欲你是我的

  想欲佮你作伙‭ ‬ 想欲你是我的

  siūnn-beh kah lí tsok hué, ‭‬siūnn-beh lí sī guá ê

 • 攏是一場空

  攏是一場空

  lóng sī tsi̍t tiûnn khang