分享

麥寮青春夢

麥寮青春夢

麥寮青春夢

Be̍h-liâu Tshing-tshun-bāng

演唱人:施文彬

作曲人:施文彬

作詞人:武雄

全漢編修人: Chih-Min Chao (22) 邱文錫 (8) 蔡雅菁 (3)

全羅編修人: Chih-Min Chao (25) 邱文錫 (13) 蔡雅菁 (1) Mandy Huang (1)

 • │日頭若落落去海中央 孤單的人影就特別長

  日頭若落落去海中央 孤單的人影就特別長

  Ji̍t-thâu nā lo̍h-lo̍h-khì hái-tiong-ng, koo-tuann ê lâng-iánn tio̍h ti̍k-pia̍t tn̂g

 • │討海的人已經無咧行船 去到都市 思念嘛變卡遠

  討海的人已經無咧行船 去到都市 思念嘛變較遠

  Thó-hái ê lâng í-king bô leh kiânn-tsûn, khì-kàu too-tshī, su-liām mā piàn khah hn̄g

 • │月娘若避惦咧彼片雲 想厝的暗暝就卡歹睏

  月娘若覕踮咧彼片雲 想厝的暗暝著較歹睏

  Gue̍h-niû nā bih tiàm leh hit phiàn hûn, siūnn tshù ê àm-mî tio̍h khah-pháinn khùn

 • │心愛的人等阮等甲心悶 返去故鄉 伊敢擱會認得阮

  心愛的人等阮等甲心悶 轉去故鄉 伊敢閣會認得阮

  Sim-ài ê lâng tán gún tán kah sim-būn, tńg-khì kòo-hiong, i kám koh ē jīn tit gún

 • │海風一陣一陣 吹過海面的皺紋

  海風一陣一陣 吹過海面的皺痕

  Hái-hong tsi̍t-tsūn-tsi̍t-tsūn, tshue kuè hái-bīn ê jiâu-hûn

 • │吹著多情的人 吹亂難忘的緣份

  吹著多情的人 吹亂難忘的緣份

  Tshue tio̍h to-tsîng ê lâng, tshue luān lân-bōng ê iân-hūn

 • │過去彼段往事 已經船過水無痕

  過去彼段往事 已經船過水無痕

  Kuè-khì hit tuānn óng-sū, í-king tsûn-kuè-tsuí-bô-hûn

 • │只剩愛人仔的笑容 一蕊麥寮的青春

  只賰愛人仔的笑容 一蕊麥寮的青春

  Tsí-tshun ài-jîn-á ê tshiò-iông, tsi̍t-luí Be̍h-liâu ê tshing-tshun

 • │日頭若落落去海中央 孤單的人影就特別長

  日頭若落落去海中央孤單的人影就特別長

  Ji̍t-thâu nā lo̍h-lo̍h-khì hái-tiong-ng, koo-tuann ê lâng-iánn tio̍h ti̍k-pia̍t tn̂g

 • │討海的人已經無咧行船 去到都市 思念嘛變卡遠

  討海的人已經無咧行船 去到都市 思念嘛變較遠

  Thó-hái ê lâng í-king bô leh kiânn-tsûn, khì-kàu too-tshī, su-liām mā piàn khah-hn̄g

 • │月娘若避惦咧彼片雲 想厝的暗暝就卡歹睏

  月娘若覕踮咧彼片雲 想厝的暗暝就較歹睏

  Gue̍h-niû nā bih tiàm leh hit phiàn hûn, siūnn tshù ê àm-mî tio̍h kah phái-khùn

 • │心愛的人等阮等甲心悶 返去故鄉 伊敢擱會認得阮

  心愛的人等阮等甲心悶 轉去故鄉 伊敢閣會認得阮

  Sim-ài ê lâng tán gún tán kah sim būn, tńg-khì kòo-hiong, i kám koh ē līn tit gún

 • │海風一陣一陣 吹過海面的皺紋

  海風一陣一陣 吹過海面的皺痕

  Hái-hong tsi̍t-tsūn tsi̍t-tsūn tshue-kuè hái-bīn ê jiâu-bûn

 • │吹著多情的人 吹亂難忘的緣份

  吹著多情的人 吹亂難忘的緣份

  Tshue tio̍h to-tsîng ê lâng, tshue-luān lân-bōng ê iân-hūn

 • │過去彼段往事 已經船過水無痕

  過去彼段往事 已經船過水無痕

  Kuè-khì hit tuān òng-sū, í-king tsûn-kuè-tsuí-bô-hûn

 • │只剩愛人仔的笑容 一蕊麥寮的青春

  只賰愛人仔的笑容 一蕊麥寮的青春

  Tsí-tshun ài-jîn-á ê tshiò-iông, tsi̍t-luí Be̍h-liâu ê tshing-tshun

 • │海風一陣一陣 吹過海面的皺紋

  海風一陣一陣 吹過海面的皺痕

  Hái-hong tsi̍t-tsūn tsi̍t-tsūn tshue-kuè hái-bīn ê jiâu-hûn

 • │吹著多情的人 吹亂難忘的緣份

  吹著多情的人 吹亂難忘的緣份

  Tshue tio̍h to-tsîng ê lâng, tshue-luān lân-bōng ê iân-hūn

 • │過去彼段往事 已經船過水無痕

  過去彼段往事 已經船過水無痕

  Kuè-khì hit tuānn óng-sū, í-king tsûn-kuè-tsuí-bô-hûn

 • │只剩愛人仔的笑容 一蕊麥寮的青春

  只賰愛人仔的笑容 一蕊麥寮的青春

  Tsi-tshun ài-jîn-á ê tshiò-iông, tsi̍t-luí Be̍h-liâu ê tshing-tshun

 • │麥寮的青春 麥寮的青春 袂皺的青春

  麥寮的青春 麥寮的青春 袂皺的青春

  Be̍h-liâu ê tshing-tshun, Be̍h-liâu ê tshing-tshun, Bē-liâu ê tshing-tshun