分享

蚵仔麵線

蚵仔麵線

蚵仔麵線

Ô-á Mī-suànn

演唱人:琳誼 Ring

作曲人:姚小民

作詞人:姚小民

全漢編修人: Tracy Chang (17)

全羅編修人: Tracy Chang (32)

 • 蚵仔跟麵線 一個愛藏水 一個愛日頭曬乾

  蚵仔佮麵線 一个愛藏水 一个愛日頭曝焦

  ô-á kah mī-suànn tsi̍t ê ài tshàng-tsuí tsi̍t ê ài ji̍t-thâu pha̍k-ta

 • 生活不相同 想不到結果變得這麼密

  生活無相仝 想袂到結果會變甲遮爾峇

  sing-ua̍h bô sio-kāng siūnn-bē-kàu kiat-kó ē piàn-kah tsiah-nī bā

 • 親像你跟我 本來不認識 現在鬥陣底這

  親像你佮我 本來無熟似 這馬鬥陣佇遮

  tshin-tshiūnn lí kah guá pún-lâi bô si̍k-sāi tsit-má tàu-tīn tī tsia

 • 你想要聽歌 我就彈吉他 唱歌給你聽

  你想欲聽歌 我就彈gì-tà 唱歌予你聽

  lí siūnn-beh thiann-kua guá tio̍h tuânn gì-tà tshiùnn-kua hōo lí thiann

 • -

  -

 • 我跟你就親像是蚵仔麵線

  我佮你就親像是蚵仔麵線

  guá kah lí tio̍h tshin-tshiūnn sī ô-á-mī-suànn

 • 無味的人生若是有你就香

  無味的人生若是有你就芳

  bô-bī ê lîn-sing nā-sī ū lí tio̍h phang

 • 我若覺得孤單 都有你陪我

  我若感覺孤單 攏有你陪我

  guá nā kám-kak koo-tuann lóng ū lí puê guá

 • 原來歡喜是這麼簡單

  原來歡喜是遮爾仔簡單

  guân-lâi huann-hí sī tsiah-nī-á kán-tan

 • 我跟你就親像是蚵仔麵線

  我佮你就親像是蚵仔麵線

  guá kah lí tio̍h tshin-tshiūnn sī ô-á-mī-suànn

 • 無味的人生若是有你就香

  無味的人生若是有你就芳

  bô-bī ê lîn-sing nā-sī ū lí tio̍h phang

 • 現在我才知道 我不是一個人

  這馬我才知影 我毋是一个人

  tsit-má guá tsiah tsai-iánn guá m̄ sī tsi̍t ê lâng

 • 有蚵仔就有麵線

  有蚵仔著愛有麵線

  ū ô-á tio̍h-ài ū mī-suànn

 • -

  -

 • 這個世界 有我沒我 看來攏沒差

  這个世界 有我無我 看來攏無差

  tsit ê sè-kài ū guá bô guá khuànn-lâi lóng bô-tsha

 • 但是有你 陪我唱歌 安怎都快活

  但是有你 陪我唱歌 按怎攏快活

  tān-sī ū lí puê guá tshiùnn-kua án-tsuánn lóng khuìnn-ua̍h

 • 我的人生 有你陪伴 雖然也會怕

  我的人生 有你陪伴 雖然嘛會驚

  guá ê lîn-sing ū lí puê-phuānn sui-jiân mā ē kiann

 • 但是沒你 我不知道 我可以做啥

  但是無你 我毋知影 我會當創啥

  tān-sī bô lí guá m̄ tsai-iánn guá ē-tàng tshòng-siánn