分享

電車內面

電車內面

電車內面

Tiān-tshia Lāi-bīn

演唱人:江蕙

作曲人:巫宇軒

作詞人:巫宇軒

全漢編修人: Tracy Chang (27)

全羅編修人: Tracy Chang (52)

 • 坐置電車內面 對面一個女人

  坐佇電車內面 對面一个女人

  tsē tī tiān-tshia lāi-bīn, tuì-bīn tsi̍t ê lú-jîn

 • 提著一卡行李 不知欲去叨位

  捾著一跤行李 毋知欲去佗位

  kuānn tio̍h tsi̍t kha hîng-lí, m̄ tsai beh khì tó-uī

 • 電話聲響起 伊緩緩打開手機

  電話聲響起 伊寬寬拍開手機

  tiān-uē siann hiáng-khí, i khuann-khuann phah-khui tshiú-ki

 • 講無兩字 目屎流袂離 驚人看見

  講無兩字 目屎流袂離 驚人看見

  kóng bô nn̄g jī ba̍k-sái lâu bē lī, kiann lâng khuànn-kìnn

 • -

  -

 • 坐置電車內面 彼邊一對男女

  坐佇電車內面 彼爿一對男女

  tsē tī tiān-tshia lāi-bīn, hit pîng tsi̍t tuì lâm-lí

 • 共款一卡行李 不知欲去叨位

  仝款一跤行李 毋知欲去佗位

  kâng-khuán tsi̍t kha hîng-lí, m̄ tsai beh khì tó-uī

 • 拿一疊相片 怹 那看那偎那甜

  提一疊相片 𪜶 那看那倚那甜

  the̍h tsi̍t tha̍h siòng-phìnn, in ná khuànn ná uá ná tinn

 • 講話咬耳 愈笑愈歡喜 像無人看見

  講話咬耳 愈笑愈歡喜 像無人看見

  kóng-uē kā hīnn, lú tshiò lú huann-hí, tshiūnn bô-lâng khuànn-kìnn

 • -

  -

 • 電車載咱離開 這個城市

  電車載咱離開 這个城市

  tiān-tshia tsài lán lî-khui, tsit ê siânn-tshī

 • 帶著無共款的記持

  紮著無仝款的記持

  tsah tio̍h bô-kâng-khuán ê kì-tî

 • 是春天的花蕊 是冬天落雨暝

  是春天的花蕊 是冬天落雨暝

  sī tshun-thinn ê hue-luí, sī tang-thinn lo̍h-hōo-mî

 • 是秋天枯葉落土望新芽

  是秋天枯葉落塗望新穎

  sī tshiu-thinn koo hio̍h lo̍h-thôo bāng sin ínn

 • 人講人生一齣戲 好壞目一睨

  人講人生一齣戲 好䆀目一𥍉

  lâng kóng jîn-sing tsi̍t tshut hì, hó-bái ba̍k-tsi̍t-nih

 • 主角是我亦是你

  主角是我也是你

  tsú-kak sī guá iā-sī lí

 • -

  -

 • 電車載咱離開 這個城市

  電車載咱離開 這个城市

  tiān-tshia tsài lán lî-khui, tsit ê siânn-tshī

 • 帶著無共款的記持

  紮著無仝款的記持

  tsah tio̍h bô-kâng-khuán ê kì-tî

 • 是春天的花蕊 是冬天落雨暝

  是春天的花蕊 是冬天落雨暝

  sī tshun-thinn ê hue-luí, sī tang-thinn lo̍h-hōo-mî

 • 是秋天枯葉落土望新芽

  是秋天枯葉落塗望新穎

  sī tshiu-thinn koo hio̍h lo̍h-thôo bāng sin ínn

 • 人講人生一齣戲 好壞目一睨

  人講人生一齣戲 好䆀目一𥍉

  lâng kóng jîn-sing tsi̍t tshut hì, hó-bái ba̍k-tsi̍t-nih

 • 主角是我亦是你

  主角是我也是你

  tsú-kak sī guá iā-sī lí

 • -

  -

 • 坐置電車內面 想起彼年秋天

  坐佇電車內面 想起彼年秋天

  tsē tī tiān-tshia lāi-bīn, siūnn-khí hit nî tshiu-thinn

 • 我提一卡行李 不知欲去叨位

  我捾一跤行李 毋知欲去佗位

  guá kuānn tsi̍t kha hîng-lí, m̄ tsai beh khì tó-uī

 • 只想欲離開 彼時拿相片的伊

  只想欲離開 彼時提相片的伊

  tsí siūnn-beh lī-khui, hit-sî the̍h siòng-phìnn ê i

 • 無情的冷氣 目屎流乾墘 驚人看見

  無情的冷氣 目屎流焦墘 驚人看見

  bô-tsîng ê líng-khì, ba̍k-sái lâu ta kînn, kiann lâng khuànn-kìnn

 • 電車載咱離開 抑是載咱返去

  電車載咱離開 抑是載咱轉去

  tiān-tshia tsài lán lî-khui, iah-sī tsài lán tńg--khì