分享

好膽你就來

好膽你就來

好膽你就來

Hó-tánn Lí Tio̍h Lâi

演唱人:阿密特/張惠妹

作曲人:阿弟仔

作詞人:阿弟仔

全漢編修人: Tracy Chang (28)

全羅編修人: Tracy Chang (36)

 • 攏細你啦 攏細你啦

  攏是你啦 攏是你啦

  lóng sī lí--lah, lóng sī lí--lah

 • 攏細你害我的面來紅紅

  攏是你害我的面來紅紅

  lóng sī lí hāi guá ê bīn lâi âng-âng

 • 你的心我的心結結作一伙 是要打算按怎

  你的心我的心結結做一伙 是欲拍算按怎

  lí ê sim guá ê sim kat-kat tsuè-tsi̍t-hué, sī beh phah-sǹg án-tsuánn

 • -

  -

 • 攏細你啦 攏細你啦

  攏是你啦 攏是你啦

  lóng sī lí--lah, lóng sī lí--lah

 • 攏細你害我整天在茫茫

  攏是你害我規工咧茫茫

  lóng sī lí hāi guá kui-kang teh bâng-bâng

 • 你的心我的心現在賣擱假

  你的心我的心這馬莫閣假

  lí ê sim guá ê sim tsit-má mài koh ké

 • -

  -

 • 要討我的愛 好膽你就來

  欲討我的愛 好膽你就來

  beh thó guá ê ài, hó-tánn lí tio̍h lâi

 • 賣放底心內 怨嘆沒人知

  莫囥咧心內 怨嘆無人知

  mài khǹg teh sim-lāi, uàn-thàn bô lâng tsai

 • 思念作風颱 心情三溫暖

  思念做風颱 心情三溫暖

  su-liām tsuè-hong-thai, sim-tsîng san-un-luán

 • 其實我攏知 好膽你就來

  其實我攏知 好膽你就來

  kî-si̍t guá lóng tsai, hó-tánn lí tio̍h lâi

 • -

  -

 • 攏細你啦 攏細你啦

  攏是你啦 攏是你啦

  lóng sī lí--lah, lóng sī lí--lah

 • 攏細你害我來氣心魯命

  攏是你害我來氣身惱命

  lóng sī lí hāi guá lâi khì-sin-lóo-miā

 • 你的心我的心結結作一伙 是要打算按怎

  你的心我的心結結做一伙 是欲拍算按怎

  lí ê sim guá ê sim kat-kat tsuè-tsi̍t-hué, sī beh phah-sǹg án-tsuánn

 • -

  -

 • 攏細你啦 攏細你啦

  攏是你啦 攏是你啦

  lóng sī lí--lah, lóng sī lí--lah

 • 攏細你害我整天在火大

  攏是你害我規工咧火大

  lóng sī lí hāi guá kui-kang teh hué-tuā

 • 你的心我的心現在賣擱假

  你的心我的心這馬莫閣假

  lí ê sim guá ê sim tsit-má mài koh ké

 • -

  -

 • 要討我的愛 好膽你就來

  欲討我的愛 好膽你就來

  beh thó guá ê ài, hó-tánn lí tio̍h lâi

 • 賣放底心內 怨嘆沒人知

  莫囥咧心內 怨嘆無人知

  mài khǹg teh sim-lāi, uàn-thàn bô lâng tsai

 • 思念作風颱 心情三溫暖

  思念做風颱 心情三溫暖

  su-liām tsuè-hong-thai, sim-tsîng san-un-luán

 • 其實我攏知 好膽你就來

  其實我攏知 好膽你就來

  kî-si̍t guá lóng tsai, hó-tánn lí tio̍h lâi

 • -

  -

 • 要討我的愛 好膽你就來

  欲討我的愛 好膽你就來

  beh thó guá ê ài, hó-tánn lí tio̍h lâi

 • 賣放底心內 怨嘆沒人知

  莫囥咧心內 怨嘆無人知

  mài khǹg teh sim-lāi, uàn-thàn bô lâng tsai

 • 思念作風颱 心情三溫暖

  思念做風颱 心情三溫暖

  su-liām tsuè-hong-thai, sim-tsîng san-un-luán

 • 其實我攏知

  其實我攏知

  kî-si̍t guá lóng tsai

 • 要討我的愛 好膽你就來

  欲討我的愛 好膽你就來

  beh thó guá ê ài, hó-tánn lí tio̍h lâi

 • 賣放底心內 怨嘆沒人知

  莫囥咧心內 怨嘆無人知

  mài khǹg teh sim-lāi, uàn-thàn bô lâng tsai

 • 思念作風颱 心情三溫暖

  思念做風颱 心情三溫暖

  su-liām tsuè-hong-thai, sim-tsîng san-un-luán

 • 其實我攏知 好膽你就來

  其實我攏知 好膽你就來

  kî-si̍t guá lóng tsai, hó-tánn lí tio̍h lâi