分享

骨力走傱

骨力走傱

骨力走傱

kut-la̍t tsáu-tsông

演唱人:拍謝少年

作曲人:拍謝少年

作詞人:拍謝少年

全漢編修人: 黃以丞 (33) Justin Richard Leung (8) 蔡雅菁 (1)

全羅編修人: 黃以丞 (34) Justin Richard Leung (23)

 • │揣無頭路彼幾工

  揣無頭路彼幾工

  Tshuē bô thâu-lōo hit kuí kang

 • │覕佇厝內 毋敢來哭出聲

  覕佇厝內 毋敢來哭出聲

  Bih tī tshù-lāi m̄-kánn lâi khàu tshut-siann

 • │伊感覺家己是一个抾捔的人

  伊感覺家己是一个抾捔的人

  I kám-kak ka-kī sī tsit ê khioh-ka̍k ê lâng

 • │煞來賭氣分西東

  煞來賭氣分西東

  Suah lâi tóo-khì hun-sai-tang

 • │講伊欲來怨嘆一世人

  講伊欲來怨嘆一世人

  Kóng i beh lâi uàn-tàin tsi̍t-sì-lâng

 • │這馬的生活 已經是滿滿孤單

  這馬的生活 已經是滿滿孤單

  Tsit-má ê sing-ua̍h í-king si muá-muá koo-tuann

 • --

  --

  --

 • │佇這个虛華的都市

  佇這个虛華的都市

  Tī tsit ê hi-hua ê too-tshī

 • │不時感覺心茫茫

  不時感覺心茫茫

  Put-sî kám-kak sim bâng-bâng

 • │毋願一工過了一工

  毋願一工過了一工

  M̄-guān tsi̍t-kang kuè liáu tsi̍t-kang

 • │也毋知日子欲安怎過

  也毋知日子欲按怎過

  Iā m̄-tsai ji̍t-tsí beh án-tsuánn kuè

 • │一个人散步的時陣

  一个人散步的時陣

  Tsi̍t ê lâng sàn-pōo ê sî-tsūn

 • │才會感覺心快活

  才會感覺心快活

  Tsiah ē kám-kak sim khuìnn-ua̍h

 • │阮是面對大海的人

  阮是面對大海的人

  Gún sī bīn-tuì tuā-hái ê lâng

 • │拄著風湧阮毋驚

  拄著風湧阮毋驚

  Tú-tio̍h hong-íng gún m̄-kiann

 • --

  --

  --

 • │飛出去啊

  飛出去啊

  Pue-tshut--khì--ah

 • │若有聽著風咧吼

  若有聽著風咧吼

  Nā ū thiann-tio̍h hong leh háu

 • │阮就大聲來唱歌

  阮就大聲來唱歌

  Gún tiō tuā-siann lâi tshiùnn-kua

 • │予這个世界聽著阮小小的向望

  予這个世界聽著阮小小的向望

  Hōo tsit ê sè-kài thiann-tio̍h gún sió-sió ê ǹg-bāng

 • │若有聽著風咧吼

  若有聽著風咧吼

  Nā ū thiann-tio̍h hong leh háu

 • │阮就大聲來唱歌

  阮就大聲來唱歌

  Gún tiō tuā-siann lâi tshiùnn-kua

 • │予這个世界聽著阮小小的向望

  予這个世界聽著阮小小的向望

  Hōo tsit ê sè-kài thiann-tio̍h gún sió-sió ê ǹg-bāng

 • --

  --

  --

 • │佇虛華的心了後

  佇虛華的心了後

  Tī hi-hua ê sim liáu-āu

 • │毋通去袂記生活

  毋通去袂記生活

  M̄-thang khì buē-kì sing-ua̍h

 • │佇青春花蕊頂頭

  佇青春花蕊頂頭

  Tī tshing-tshun hue-luí tíng-thâu

 • │有咱的希望

  有咱的希望

  Ū lán ê hi-bāng

 • │你犧牲過去的夢

  你犧牲過去的夢

  Lí hi-sing kuè-khì ê bāng

 • │拚一條出脫的縫

  拚一條出脫的縫

  Piànn tsi̍t-tiâu tshut-thuat ê phāng

 • │這款的人情世事

  這款的人情世事

  Tsit-khuán ê jîn-tsîng-sè-sū

 • │我看也袂清

  我看也袂清

  Guá khuànn iā buē-tshing

 • │這是咱的時代啊

  這是咱的時代啊

  Tse sī lán ê sî-tāi--ah

 • │骨力走傱幾若冬

  骨力走傱幾若冬

  Kut-la̍t tsáu-tsông kuí-lō tang

 • │日思夜夢的未來啊

  日思夜夢的未來啊

  Ji̍t-su-iā-bāng ê bī-lâi--ah

 • │山盟海誓鬥陣行

  山盟海誓鬥陣行

  San-bîng-hái-sè tàu-tīn kiânn