分享

九天玄女

九天玄女

九天玄女

kiú-thian-hiân-lí

演唱人:董事長樂團

作曲人:歌仔戲調

作詞人:(小法咒)吳永吉 李光正

全漢編修人: W.b. Chen (50)

全羅編修人: W.b. Chen (50)

 • |拜請九天玄女娘 騰雲駕霧扶化延

  拜請九天玄女娘 騰雲駕霧扶化延

  pài-tshiánn Kiú-thian Hiân-lí-niû, thîng-hûn kà-bū hû huà iân

 • |符水救民攻妙應 桃條打鬼法無邊

  符水救民功妙應 桃條打鬼法無邊

  hû-tsuí kiù bîn kong miāu ìng, thô-tiâu tánn kuí huat bû-pian

 • |天上陽陽隨娘轉 地下茫茫隨娘行

  天上陽陽隨娘轉 地下茫茫隨娘行

  thian-siōng iông-iông suî niû tsuán, tē-hā bâng-bâng suî niû hîng

 • |弓鞋化做三港口 角斤飛上九重天

  弓鞋化做三港口 角斤飛上九重天

  king-ê huà tsuè sam káng-kháu, kak-kin hui siōng kiú-tiông-thian

 • --

  .

  .

 • |九天玄女 騎鶴踏紫雲

  九天玄女 騎鶴踏紫雲

  Kiú-thian-hiân-lí, khiâ ho̍h ta̍h tsí hûn

 • |斬妖滅邪 統領天兵

  斬妖滅邪 統領天兵

  tsám iau bia̍t siâ, thóng-líng thian-ping

 • |掌管天機 慈心至理

  掌管天機 慈心至理

  tsiáng-kuán thian-ki, tsû-sim tsì-lí

 • |濟世萬民 九天玄女

  濟世萬民 九天玄女

  tsē-sè bān-bîn, Kiú-thian-hiân-lí

 • --

  .

  .

 • |身在盧山傳法界 救苦救難速消災

  身在盧山傳法界 救苦救難速消災

  sin tsāi Lôo-san thuân huat kài, kiù khóo kiù lān sok siau tsai

 • |吾是三師三女子 降來桃園動里仙

  吾是三師三女子 降來桃園動里仙

  ngôo sī sam su sam lú-tsú, kàng lâi Thô-hn̂g tōng lí sian

 • |遊天功曹揚法主 遊海功曹陳法明

  遊天功曹揚法主 遊海功曹陳法明

  iû thian kong-tsô iông huat-tsú, iû hái kong-tsô tîn huat bîng

 • |法門弟子專拜請 玄女娘娘降臨來

  法門弟子專拜請 玄女娘娘降臨來

  huat-mn̂g tē-tsú tsuan pài-tshiánn, Hiân-lú-niû-niû kàng-lîm--lâi

 • |神兵火急如律令

  神兵火急如律令

  sîn-ping hué-kip jû lu̍t-līng

 • --

  .

  .

 • |九天玄女 騎鶴踏紫雲

  九天玄女 騎鶴踏紫雲

  Kiú-thian-hiân-lí, khiâ ho̍h ta̍h tsí hûn

 • |斬妖滅邪 統領天兵

  斬妖滅邪 統領天兵

  tsám iau bia̍t siâ, thóng-líng thian-ping

 • |掌管天機 慈心至理

  掌管天機 慈心至理

  tsiáng-kuán thian-ki, tsû-sim tsì-lí

 • |濟世萬民 九天玄女

  濟世萬民 九天玄女

  tsē-sè bān-bîn, Kiú-thian-hiân-lí

 • --

  .

  .

 • |法門弟子專拜請

  法門弟子專拜請

  huat-mn̂g tē-tsú tsuan pài-tshiánn

 • |玄女娘娘降臨來

  玄女娘娘降臨來

  Hiân-lú-niû-niû kàng-lîm--lâi

 • |神兵火急如律令

  神兵火急如律令

  sîn-ping hué-kip jû lu̍t-līng

 • |神兵火急如律令

  神兵火急如律令

  sîn-ping hué-kip jû lu̍t-līng