分享

海港少女

海港少女

海港少女

Hái-káng siàu-lú

演唱人:皮格子

作曲人:皮格子

作詞人:皮格子

全漢編修人: Chih-Min Chao (29)

全羅編修人: Chih-Min Chao (28) 蔡雅菁 (6)

 • │紅色的港邊

  紅色的港邊

  Âng-sik ê káng-pinn

 • │冷清清的海水

  冷清清的海水

  Líng-tshing-tshing ê hái-tsuí

 • │束縛的人影佇波浪中浮沉

  束縛的人影佇波浪中浮沉

  Sok-pa̍k ê lâng-íann tī pho-lōng tiong phû-tîm

 • │我驚揣無你

  我驚揣無你

  Guá kiann tshuē bô lí

 • │但也毋願揣到你

  但也毋願揣著你

  Tān iá m̄-guān tshuē tio̍h lí

 • -

  -

 • │失去你的消息

  失去你的消息

  Sit-khì lí ê siau-sit

 • │阮無依無倚

  阮無倚無倚

  Gún bô-uá-bô-i

 • │消瘦落肉驚惶過幾十年

  消瘦落肉驚惶過幾十年

  Siau-sán-lōo-bah kiann-hiânn kuè kui-tsa̍p-nî

 • │有時陣也會懷念

  有時陣也會懷念

  Ū sî tsūn iá ē huâi-liām

 • │幸福的滋味

  幸福的滋味

  Hīng-hok ê tsu-bī

 • -

  -

 • │我這馬就來揣你

  我這嘛著來揣你

  guá tsit mah tsi̍t lâi tshuē lí

 • │你到底佇佗位

  你到底佇佗位

  lí tàu té tī tó uī

 • │敢有聽著我逐工攏喝著你的名字

  敢有聽著我逐工攏喝著你的名字

  kánn-ū thiann tio̍h guá ta̍k-kong lóng huah tio̍h lí ê miâ-jī

 • │我這馬就來揣你

  我這嘛著來揣你

  guá tsit mah tsi̍t lâi tshuē lí

 • │歹勢等待遮濟年

  歹勢等待遮濟年

  pháinn-sè tán tāi tsiah-tsè-nî

 • -

  -

 • │我這馬就揣你

  我這嘛著揣你

  Guá tsit mah tsi̍t tshuē lí

 • │你到底佇佗位

  你到底佇佗位

  Lí tàu-té tī tó uī

 • │我猶原會夢見你予人𤆬走的彼當時

  我猶原會夢見你予人𤆬走的彼當時

  Guá iû-guân ē bāng-kìnn lí hōo tshuā-tsáu ê hit tong-sî

 • │我這馬就來揣你

  我這嘛著來揣你

  Guá tsit mah tsi̍t lâi tshuē lí

 • │若揣無你我會毋甘願來離開

  若揣無你我會毋甘願來離開

  Nā tshuē bô lí guá ē m̄-kam-guān lâi lī-khui

 • │毋願意閣有來生

  毋願意閣有來生

  m̄-guān ì koh ū lâi-sing

 • -

  -

 • │我這馬就來揣你

  我這嘛著來揣你

  Guá tsit mah tsi̍t lâi tshuē lí

 • │追隨你的腳印

  堆隨你的跤印

  Tui-suî lí ê kha-ìn

 • │我早知結局只是毋願相信毋願來放棄

  我早知結局只是毋願相信毋願來放棄

  Guá tsá tsai kiat-kio̍k tsí-sī m̄-guān siong-sìn m̄-guān lâi hòng-khì

 • │等待我揣著你

  等待我揣著你

  Tán-tāi guá tshuē tio̍h lí

 • │咱牽手做伙轉去

  咱牽手做伙返去

  Lán khan-tshiú tsò-hué tńg-khì

 • │轉去咱少年時

  返去咱少年時

  Tńg-khì lán siàu-liân-sî

 • │無怹的日子

  無怹的日子

  Bô in ê ji̍t-tsí