分享

春夏秋冬

春夏秋冬

春夏秋冬

tshun hā tshiu tang

演唱人:夕陽武士

作曲人:王立德

作詞人:黃聖峰

全漢編修人: W.b. Chen (24)

全羅編修人: W.b. Chen (24)

 • |心內有一个人 是我的靠岸 心情失落的時 伊踮我身邊

  心內有一个人 是我的靠岸 心情失落的時 伊踮我身邊

  sim-lāi ū tsi̍t-ê lâng, sī guá ê khò-huānn, sim-tsîng sit-lo̍h ê sî, i tiàm guá sin-pinn

 • |會記得有一暝 落雨落袂停 身體陣陣艱苦 伊為我失眠

  會記得有一暝 落雨落袂停 身體陣陣艱苦 伊為我失眠

  ē-kì-tit ū tsi̍t-mî, lo̍h-hōo lo̍h buē thîng, sin-thé tsūn-tsūn kan-khóo, i uī guá sit-bîn

 • --

  .

  .

 • |辛苦晟成人 日子緊甲就像是昨日 春夏秋冬 漸漸的你頭鬃變白

  辛苦晟成人 日子緊甲就像是昨日 春夏秋冬 漸漸仔你頭鬃變白

  sin-khóo tshiânn-sîng lâng, ji̍t-tsí kín kah tiō tshiūnn sī tsoh--ji̍t, tshun-hā tshiu-tang, tsiām-tsiām-á lí thâu-tsang piàn pe̍h

 • --

  .

  .

 • |我越頭看過去 滿滿的懷念 簡單的我愛你 歹勢講出喙

  我越頭看過去, 滿滿的懷念, 簡單的我愛你, 歹勢講出喙

  guá ua̍t-thâu khuànn--kuè-khì, muá-muá ê huâi-liām, kán-tan ê guá ài lí, pháinn-sè kóng tshut-tshuì

 • --

  .

  .

 • |啊 你流的汗 為得生活流 細漢到大漢 你對我講 愛做一个 有路用的人

  啊~你流的汗 為著生活流 細漢到大漢 你對我講 愛做一个有路用的人

  ah~ lí lâu ê kuānn, uī-tio̍h sing-ua̍h lâu, sè-hàn kàu tuā-hàn, lí tuì guá kóng, ài tsuè tsi̍t-ê ū-lōo-iōng ê lâng

 • |啊 看著你背影 想欲講感謝你 犧牲遮爾濟

  啊~看著你背影 想欲講感謝你 犧牲遮爾濟

  ah~ khuànn-tio̍h lí puē-iánn, siūnn-bueh kóng kám-siā lí, hi-sing tsiah-nī tsuē

 • --

  .

  .

 • |啊 你的目屎 毋甘看你流 細漢到大漢 你對我講 愛做一个 有勇氣的人

  啊~你的目屎 毋甘看你流 細漢到大漢 你對我講 愛做一个有勇氣的人

  ah~ lí ê ba̍k-sái, m̄-kam khuànn lí lâu, sè-hàn kàu tuā-hàn, lí tuì guá kóng, ài tsuè tsi̍t-ê ū ióng-khì ê lâng

 • |啊 看著你背影 想欲講感謝你 犧牲遮爾濟

  啊~看著你背影 想欲講感謝你 犧牲遮爾濟

  ah~ khuànn-tio̍h lí puē-iánn, siūnn-bueh kóng kám-siā lí, hi-sing tsiah-nī tsuē