分享

查某囡仔

查某囡仔

查某囡仔

Tsa-bóo gín-á

演唱人:李千娜

作曲人:蕭煌奇

作詞人:陳宏宇

全漢編修人: W.b. Chen (102)

全羅編修人: W.b. Chen (102)

 • |我捌做過戇查某囡仔

  我捌做過戇查某囡仔

  guá bat tsuè-kuè gōng tsa-bóo-gín-á

 • |穿伊的淺拖

  穿伊的淺拖

  tshīng i ê tshián-thua

 • |親像伊的彼ㄧ半

  親像伊的彼一半

  tshin-tshiūnn i ê hit tsi̍t-puànn

 • --

  .

  .

 • |兩個人 那麼好

  兩个人遐爾好

  nn̄g-ê lâng hiah-nī hó

 • |行到尾 無倚靠

  行到尾 無倚靠

  kiânn kàu bué, bô uá-khò

 • |愛親像雪文沫

  愛親像雪文波

  ài tshin-tshiūnn sap-bûn-pho

 • |情份哪遮爾薄

  情份哪遮爾薄

  tsîng-hūn ná tsiah-nī po̍h

 • --

  .

  .

 • |頭毛遮幼 命哪無遮好

  頭毛遮幼 命哪無遮好

  thâu-mn̂g tsiah iù, miā ná bô tsiah hó

 • |別人置迌 我為生活拼淡薄

  別人咧𨑨迌 我為生活拚淡薄

  pa̍t-lâng leh tshit-thô, guá uī sing-ua̍h piànn tām-po̍h

 • |一個人沃雨 也毋甘願 喊苦

  一个人沃雨 也毋甘願喝苦

  tsi̍t-ê-lâng ak-hōo, iā m̄ kam-guān huah khóo

 • |因為我的笑面 是我的倔強

  因為我的笑面 是我的倔強

  in-uī guá ê tshiò-bīn, sī guá ê ku̍t-kiông

 • --

  .

  .

 • |將阮的長頭鬃

  將阮的長頭鬃

  tsiong gún ê tn̂g thâu-tsang

 • |剪作短頭鬃

  剪做短頭鬃

  tsián tsuè té thâu-tsang

 • |查某人的心 傷痕袂堪哋控

  查某人的心 傷痕袂堪得控

  tsa-bóo-lâng ê sim, siong-hûn buē-kham-leh khàng

 • |少年時講甲這好 美麗的夢

  少年時講甲遮好 美麗的夢

  siàu-liân-sî kóng kah tsiah hó, bí-lē ê bāng

 • |戇人才會相信 無效的咒誓

  戇人才會相信無效的咒誓

  gōng-lâng tsiah ē siong-sìn bô-hāu ê tsiù-tsuā

 • --

  .

  .

 • |將阮的短頭鬃

  將阮的短頭鬃

  tsiong gún ê té thâu-tsang

 • |染返黑頭鬃

  染轉烏頭鬃

  ní tńg oo thâu-tsang

 • |未十八的心 對愛還有希望

  未十八的心 對愛猶有希望

  buē tsa̍p-peh ê sim, tuì ài iáu-ū hi-bāng

 • |有一工我會拄著

  有一工我會拄著

  ū-tsi̍t-kang guá ē tú-tio̍h

 • |命中緣份註定的那個人

  命中緣份註定的彼个人

  miā-tiong iân-hūn tsù-tiānn ê hit ê lâng

 • |我會當為伊穿 那件新娘衫

  我會當為伊穿彼領新娘衫

  guá ē-tàng uī i tshīng hit niá sin-niû-sann

 • --

  .

  .

 • |頭毛遮幼 命哪無遮好

  頭毛遮幼 命哪無遮好

  thâu-mn̂g tsiah iù, miā ná bô tsiah hó

 • |別人置迌 我為生活拼淡薄

  別人咧𨑨迌 我為生活拚淡薄

  pa̍t-lâng leh tshit-thô, guá uī sing-ua̍h piànn tām-po̍h

 • |一個人沃雨 也毋甘願 喊外苦

  一个人沃雨 也毋甘願喝偌苦

  tsi̍t-ê-lâng ak-hōo, iā m̄ kam-guān huah guā khóo

 • |因為我的笑面 是我的倔強

  因為我的笑面是我的倔強

  in-uī guá ê tshiò-bīn sī guá ê ku̍t-kiông

 • --

  .

  .

 • |將阮的短頭鬃

  將阮的短頭鬃

  tsiong gún ê té thâu-tsang

 • |染返黑頭鬃

  染轉烏頭鬃

  ní tńg oo thâu-tsang

 • |未十八的心 對愛還有希望

  未十八的心 對愛猶有希望

  buē tsa̍p-peh ê sim, tuì ài iáu-ū hi-bāng

 • |有一工我會拄著

  有一工我會拄著

  ū-tsi̍t-kang guá ē tú-tio̍h

 • |命中緣份註定的那個人

  命中緣份註定的彼个人

  miā-tiong iân-hūn tsù-tiānn ê hit ê lâng

 • |我會當為伊穿 那件新娘衫

  我會當為伊穿彼領新娘衫

  guá ē-tàng uī i tshīng hit niá sin-niû-sann

 • --

  .

  .

 • |阮的長頭鬃

  阮的長頭鬃

  gún ê tn̂g thâu-tsang

 • |剪作短頭鬃

  剪做短頭鬃

  tsián tsuè té thâu-tsang

 • |查某人的心 傷痕袂堪哋控

  查某人的心 傷痕袂堪得控

  tsa-bóo-lâng ê sim, siong-hûn buē-kham-leh khàng

 • |少年時講甲這好 美麗的夢

  少年時講甲遮好 美麗的夢

  siàu-liân-sî kóng kah tsiah hó, bí-lē ê bāng

 • |上好的命攏是別人的好命

  上好的命 攏是別人的好命

  siōng-hó ê miā, lóng-sī pa̍t-lâng ê hó-miā

 • --

  .

  .

 • |置台北 幾落冬

  佇臺北幾若冬

  tī Tâi-pak kuí-lō tang

 • |阮也變大人

  阮也變大人

  gún iā piàn tuā-lâng

 • |過三十的我 咁會有人毋甘

  過三十的我 敢會有人毋甘

  kuè sann-tsa̍p ê guá, kám ē ū-lâng m̄-kam

 • |有一工我會穿著

  有一工我會穿著

  ū-tsi̍t-kang guá ē tshīng tio̍h

 • |命中緣份註定的 掛置遐

  命中緣份註定的 掛佇遐

  miā-tiong iân-hūn tsù-tiānn ê, kuà tī hia

 • |乎阮日思夜夢 那件新娘衫

  予阮日思夜夢 彼領新娘衫

  hōo gún ji̍t-su iā-bāng, hit niá sin-niû-sann