分享

東山再起

東山再起

東山再起

tong-san-tsài-khí

演唱人:豬哥亮

作曲人:陳宏

作詞人:陳宏

全漢編修人: W.b. Chen (22)

全羅編修人: W.b. Chen (22)

 • |暫時的失敗 嘸免怨嘆

  暫時的失敗 毋免怨嘆

  tsiām-sî ê sit-pāi, m̄-bián uàn-thàn

 • |落魄就要卡勇敢

  落魄著愛較勇敢

  lo̍k-phik tio̍h-ài khah ióng-kám

 • |有時天會光 有時天會暗

  有時天會光 有時天會暗

  ū sî thinn ē kng, ū sî thinn ē àm

 • |也袂永遠這呢慘

  也袂永遠遮爾慘

  iā buē íng-uán tsiah-nī tshám

 • |塊好氣 人疊人 喊水會結凍

  咧好氣 人疊人 喝水會堅凍

  teh hó-khuì, lâng-tha̍h-lâng, huah-tsuí ē kian-tàng

 • |塊落魄 人驚人 世情這冷淡

  咧落魄 人驚人 世情遮冷淡

  teh lo̍k-phik, lâng-kiann-lâng, sè-tsîng tsiah líng-tām

 • |想到乎人心會寒

  想著予人心會寒

  siūnn tio̍h hōo-lâng sim ē hân

 • |叫一聲 落魄的男子漢

  叫一聲 落魄的男子漢

  kiò tsi̍t-siann, lo̍k-phik ê lâm-tsú-hàn

 • |就要衝出萬重的難關

  著愛衝出萬重的難關

  tio̍h-ài tshiong-tshut bān-tiông ê lân-kuan

 • |東山再起 名聲擱流傳

  東山再起 名聲閣流傳

  tong-san tsài-khí, miâ-siann koh liû-thuân

 • |永遠留乎人塊留戀

  永遠留予人咧留戀

  íng-uán lâu hōo-lâng teh liû-luân