分享

侵門踏戶

侵門踏戶

侵門踏戶

tshim-mn̂g-ta̍h-hōo

演唱人:翁立友

作曲人:孔鏘

作詞人:瑋瑋

全漢編修人: W.b. Chen (66)

全羅編修人: W.b. Chen (66)

 • |感情起起落落 擾亂到頭前的路

  感情起起落落 擾亂著頭前的路

  kám-tsîng khí-khí-lo̍h-lo̍h, jiáu-luān tio̍h thâu-tsîng ê lōo

 • |越頭才知影經過外多風波

  越頭 才知影經過偌濟風波

  ua̍t-thâu, tsiah tsai-iánn king-kuè guā-tsuē hong-pho

 • |感情債 清清楚楚 有愛有恨無結果

  感情債 清清楚楚 有愛有恨無結果

  kám-tsîng tsè, tshing-tshing-tshó-tshó, ū ài ū hūn bô kiat-kó

 • |糟蹋青春 是誰人無

  蹧躂青春 是啥人無

  tsau-that tshing-tshun, sī siánn-lâng bô

 • |要用外多疼惜才會凍換你的笑

  愛用偌濟疼惜 才會當換你的笑

  ài iōng guā-tsuē thiànn-sioh, tsiah ē-tàng uānn lí ê tshiò

 • |等你甲我疼惜等到情變薄

  等你共我疼惜 等到情變薄

  tán lí kā guá thiànn-sioh, tán-kàu tsîng piàn po̍h

 • |你放愛侵門踏戶 偷走我對你的思慕

  你放愛侵門踏戶 偷走我對你的思慕

  lí pàng ài tshim-mn̂g ta̍h-hōo, thau tsáu guá tuì lí ê su-bōo

 • |我的心門沒鎖 是你一直找不到

  我的心門無鎖 是你一直揣袂著

  guá ê sim-mn̂g bô só, sī lí it-ti̍t tshuē buē tio̍h

 • |等心痛侵門踏戶 才知應該有所覺悟

  等心疼侵門踏戶 才知應該有所覺悟

  tán sim thiànn tshim-mn̂g ta̍h-hōo, tsiah tsai ìng-kai iú sóo kak-ngōo

 • |兩個相愛的人 行無同步

  兩个相愛的人 行無仝步

  nn̄g-ê siong-ài ê lâng, kiânn bô-kāng pōo

 • |才會來互相耽誤

  才會來互相耽誤

  tsiah ē lâi hōo-siong tam-gōo

 • |這段感情 是誰人錯

  這段感情 是啥人錯

  tsit tuānn kám-tsîng, sī siánn-lâng tshò

 • .

  .

 • |感情起起落落 擾亂到頭前的路

  感情起起落落 擾亂著頭前的路

  kám-tsîng khí-khí-lo̍h-lo̍h, jiáu-luān tio̍h thâu-tsîng ê lōo

 • |越頭才知影經過外多風波

  越頭 才知影經過偌濟風波

  ua̍t-thâu, tsiah tsai-iánn king-kuè guā-tsuē hong-pho

 • |感情債 清清楚楚 有愛有恨無結果

  感情債 清清楚楚 有愛有恨無結果

  kám-tsîng tsè, tshing-tshing-tshó-tshó, ū ài ū hūn bô kiat-kó

 • |糟蹋青春 是誰人無

  蹧躂青春 是啥人無

  tsau-that tshing-tshun, sī siánn-lâng bô

 • |要用外多疼惜才會凍換你的笑

  愛用偌濟疼惜 才會當換你的笑

  ài iōng guā-tsuē thiànn-sioh, tsiah ē-tàng uānn lí ê tshiò

 • |等你甲我疼惜等到情變薄

  等你共我疼惜 等到情變薄

  tán lí kā guá thiànn-sioh, tán-kàu tsîng piàn po̍h

 • |你放愛侵門踏戶 偷走我對你的思慕

  你放愛侵門踏戶 偷走我對你的思慕

  lí pàng ài tshim-mn̂g ta̍h-hōo, thau tsáu guá tuì lí ê su-bōo

 • |我的心門沒鎖 是你一直找不到

  我的心門無鎖 是你一直揣袂著

  guá ê sim-mn̂g bô só, sī lí it-ti̍t tshuē buē tio̍h

 • |等心痛侵門踏戶 才知應該有所覺悟

  等心疼侵門踏戶 才知應該有所覺悟

  tán sim thiànn tshim-mn̂g ta̍h-hōo, tsiah tsai ìng-kai iú sóo kak-ngōo

 • |兩個相愛的人 行無同步

  兩个相愛的人 行無仝步

  nn̄g-ê siong-ài ê lâng, kiânn bô-kāng pōo

 • |才會來互相耽誤

  才會來互相耽誤

  tsiah ē lâi hōo-siong tam-gōo

 • |這段感情 是誰人錯

  這段感情 是啥人錯

  tsit tuānn kám-tsîng, sī siánn-lâng tshò

 • |要用外多疼惜才會凍換你的笑

  愛用偌濟疼惜 才會當換你的笑

  ài iōng guā-tsuē thiànn-sioh, tsiah ē-tàng uānn lí ê tshiò

 • |等你甲我疼惜等到情變薄

  等你共我疼惜 等到情變薄

  tán lí kā guá thiànn-sioh, tán-kàu tsîng piàn po̍h

 • |你放愛侵門踏戶 偷走我對你的思慕

  你放愛侵門踏戶 偷走我對你的思慕

  lí pàng ài tshim-mn̂g ta̍h-hōo, thau tsáu guá tuì lí ê su-bōo

 • |我的心門沒鎖 是你一直找不到

  我的心門無鎖 是你一直揣袂著

  guá ê sim-mn̂g bô só, sī lí it-ti̍t tshuē buē tio̍h

 • |等心痛侵門踏戶 才知應該有所覺悟

  等心疼侵門踏戶 才知應該有所覺悟

  tán sim thiànn tshim-mn̂g ta̍h-hōo, tsiah tsai ìng-kai iú sóo kak-ngōo

 • |兩個相愛的人 行無同步

  兩个相愛的人 行無仝步

  nn̄g-ê siong-ài ê lâng, kiânn bô-kāng pōo

 • |才會來互相耽誤

  才會來互相耽誤

  tsiah ē lâi hōo-siong tam-gōo

 • |這段感情 是誰人錯

  這段感情 是啥人錯

  tsit tuānn kám-tsîng, sī siánn-lâng tshò