分享

今生最愛你

今生最愛你

今生最愛你

kim-sing-tsuè-ài-lí

演唱人:翁立友

作曲人:傑米

作詞人:傑米

全漢編修人: W.b. Chen (54)

全羅編修人: W.b. Chen (54)

 • |一個人さびしい 夢醒在 三更

  一个人さびしい 夢醒在三更

  tsi̍t-ê lâng sa-bí-sí, bāng tshínn tsāi sann-kinn

 • |離開你 像魚 離水 生命會漸漸麻痺

  離開你 像魚離水 性命會漸漸麻痺

  lī-khui lí, tshiūnn hî lī tsuí, sìnn-miā ē tsiām-tsiām bâ-pì

 • |因為我今生只愛你 一切為著你

  因為我今生只愛你 一切為著你

  in-uī guá kim-sing tsí ài lí, it-tshè uī-tio̍h lí

 • |有你我人生才會完美

  有你 我人生才會完美

  ū lí, guá jîn-sing tsiah ē uân-bí

 • |因為我今生最愛你 袂凍放袂記

  因為我今生最愛你 袂當放袂記

  in-uī guá kim-sing tsuè ài lí, buē-tàng pàng buē-kì

 • |這份情我真堅~持

  這份情我真堅持

  tsit hūn tsîng guá tsin kian-tshî

 • |不願ひとり 也不願さけ喝歸暝

  毋願ひとり 也毋願さけ啉規暝

  m̄-guān hi-tóo-lih, iā m̄-guān sá-keh lim kui-mî

 • |我提出勇氣 來對你表示

  我提出勇氣 來對你表示

  guá the̍h tshut ióng-khì, lâi tuì lí piáu-sī

 • |今生最愛你

  今生最愛你

  kim-sing tsuè ài lí

 • .

  .

 • |一個人さびしい 夢醒在 三更

  一个人さびしい 夢醒在三更

  tsi̍t-ê lâng sa-bí-sí, bāng tshínn tsāi sann-kinn

 • |離開你 像魚 離水 生命會漸漸麻痺

  離開你 像魚離水 性命會漸漸麻痺

  lī-khui lí, tshiūnn hî lī tsuí, sìnn-miā ē tsiām-tsiām bâ-pì

 • |因為我今生只愛你 一切為著你

  因為我今生只愛你 一切為著你

  in-uī guá kim-sing tsí ài lí, it-tshè uī-tio̍h lí

 • |有你我人生才會完美

  有你 我人生才會完美

  ū lí, guá jîn-sing tsiah ē uân-bí

 • |因為我今生最愛你 袂凍放袂記

  因為我今生最愛你 袂當放袂記

  in-uī guá kim-sing tsuè ài lí, buē-tàng pàng buē-kì

 • |這份情我真堅~持

  這份情我真堅持

  tsit hūn tsîng guá tsin kian-tshî

 • |不願ひとり 也不願さけ喝歸暝

  毋願ひとり 也毋願さけ啉規暝

  m̄-guān hi-tóo-lih, iā m̄-guān sá-keh lim kui-mî

 • |我提出勇氣 來對你表示

  我提出勇氣 來對你表示

  guá the̍h tshut ióng-khì, lâi tuì lí piáu-sī

 • |今生最愛你

  今生最愛你

  kim-sing tsuè ài lí

 • .

  .

 • 因為我今生只愛你 一切為著你

  因為我今生只愛你 一切為著你

  in-uī guá kim-sing tsí ài lí, it-tshè uī-tio̍h lí

 • 有你我人生才會完美

  有你 我人生才會完美

  ū lí, guá jîn-sing tsiah ē uân-bí

 • 因為我今生最愛你 袂凍放袂記

  因為我今生最愛你 袂當放袂記

  in-uī guá kim-sing tsuè ài lí, buē-tàng pàng buē-kì

 • 這份情我真堅~持

  這份情我真堅持

  tsit hūn tsîng guá tsin kian-tshî

 • 不願ひとり 也不願さけ喝歸暝

  毋願ひとり 也毋願さけ啉規暝

  m̄-guān hi-tóo-lih, iā m̄-guān sá-keh lim kui-mî

 • 我提出勇氣 來對你表示

  我提出勇氣 來對你表示

  guá the̍h tshut ióng-khì, lâi tuì lí piáu-sī

 • 今生最愛你

  今生最愛你

  kim-sing tsuè ài lí