分享

夜市人生

夜市人生

夜市人生

iā-tshī-jîn-sing

演唱人:翁立友

作曲人:江志豐

作詞人:江志豐

全漢編修人: W.b. Chen (70)

全羅編修人: W.b. Chen (70)

 • |人生親像一齣戲

  人生親像一齣戲

  jîn-sing tshin-tshiūnn tsi̍t-tshut hì

 • |鹹酸苦澀 伴咱行

  鹹酸苦澀伴咱行

  kiâm-sng khóo-siap phuānn lán kiânn

 • |人情世事薄如紙

  人情世事薄如紙

  jîn-tsîng-sè-sū po̍h jû tsuá

 • |父母親情辛苦~晟

  爸母親情辛苦晟

  pē-bú tshin-tsîng sin-khóo tshiânn

 • |落土時定八分命

  落塗時定八分命

  lo̍h-thôo-sî tiānn peh-hun miā

 • |三分贏要七分拼

  三分贏愛七分拚

  sann-hun iânn ài tshit-hun piànn

 • |人情冷暖 只有你 陪伴我

  人情冷暖 只有你陪伴我

  jîn-tsîng líng-luán tsí-ū lí puê-phuānn guá

 • |寒冬也會溫 暖我

  寒冬也會溫暖我

  hân-tang iā ē un-luán guá

 • .

  .

 • |有你的雙手牽 也牽著我

  有你的雙手牽啊牽著我

  ū lí ê siang-tshiú khan--ah khan-tio̍h guá

 • |坎坎刻刻的路也 會變好行

  坎坎坷坷的路也會變好行

  khám-khám-khia̍t-khia̍t ê lōo iā ē piàn hó kiânn

 • |有你的心肝向 也向著我

  有你的心肝向啊向著我

  ū lí ê sim-kuann hiòng--ah hiòng tio̍h guá

 • |風風雨雨 我也袂驚

  風風雨雨我也袂驚

  hong-hong-ú-ú guá iā buē kiann

 • |人生海海的世界

  人生海海的世界

  jîn-sing hái-hái ê sè-kài

 • |夜市人生搬咱的故事

  夜市人生搬咱的故事

  iā-tshī jîn-sing puann lán ê kòo-sū

 • |人情冷暖 愈分愈袂清

  人情冷暖愈分愈袂清

  jîn-tsîng líng-luán jú hun jú buē tshing

 • |世事往往最後才看的明

  世事往往最後才看會明

  sè-sū óng-óng tsuè-āu tsiah khuànn ē bîng

 • ~~~間奏~~~

  .

  .

 • |人生親像一齣戲

  人生親像一齣戲

  jîn-sing tshin-tshiūnn tsi̍t-tshut hì

 • |鹹酸苦澀 伴咱行

  鹹酸苦澀伴咱行

  kiâm-sng khóo-siap phuānn lán kiânn

 • |人情世事薄如紙

  人情世事薄如紙

  jîn-tsîng-sè-sū po̍h jû tsuá

 • |父母親情辛苦晟

  爸母親情辛苦晟

  pē-bú tshin-tsîng sin-khóo tshiânn

 • |落土時定八分命

  落塗時定八分命

  lo̍h-thôo-sî tiānn peh-hun miā

 • |三分贏要七分拼

  三分贏愛七分拚

  sann-hun iânn ài tshit-hun piànn

 • |人情冷暖 只有你 陪伴我

  人情冷暖 只有你陪伴我

  jîn-tsîng líng-luán tsí-ū lí puê-phuānn guá

 • |寒冬也會溫暖我

  寒冬也會溫暖我

  hân-tang iā ē un-luán guá

 • .

  .

 • |有你的雙手牽 也牽著我

  有你的雙手牽啊牽著我

  ū lí ê siang-tshiú khan--ah khan-tio̍h guá

 • |坎坎刻刻的路也 會變好行

  坎坎坷坷的路也會變好行

  khám-khám-khia̍t-khia̍t ê lōo iā ē piàn hó kiânn

 • |有你的心肝向 也向著我

  有你的心肝向啊向著我

  ū lí ê sim-kuann hiòng--ah hiòng tio̍h guá

 • |風風雨雨 我也袂驚

  風風雨雨我也袂驚

  hong-hong-ú-ú guá iā buē kiann

 • |人生海海的世界

  人生海海的世界

  jîn-sing hái-hái ê sè-kài

 • |夜市人生搬咱的故事

  夜市人生搬咱的故事

  iā-tshī jîn-sing puann lán ê kòo-sū

 • |人情冷暖 愈分愈袂清

  人情冷暖愈分愈袂清

  jîn-tsîng líng-luán jú hun jú buē tshing

 • |世事往往最後才看的明

  世事往往最後才看會明

  sè-sū óng-óng tsuè-āu tsiah khuànn ē bîng