分享

雙人枕頭

雙人枕頭

雙人枕頭

siang-lâng-tsím-thâu

演唱人:王識賢

作曲人:張錦華

作詞人:王登雄

全漢編修人: W.b. Chen (22)

全羅編修人: W.b. Chen (22)

 • |雙人枕頭,若無你,也會孤單

  雙人枕頭 若無你 也會孤單

  siang-lâng tsím-thâu, nā bô lí, iā ē koo-tuann

 • |棉被卡厚,若無你,也會畏寒

  棉被較厚 若無你 也會畏寒

  mî-phuē khah kāu, nā bô lí, iā ē uì-kuânn

 • .

  .

 • |你是我,你是我生命的溫泉

  你是我 你是我 性命的溫泉

  lí sī guá, lí sī guá, sìnn-miā ê un-tsuânn

 • |也是我靈魂的一半

  也是我靈魂的一半

  iā-sī guá lîng-hûn ê tsi̍t-puànn

 • .

  .

 • |為著你,什麼艱苦,我嘛不驚

  為著你 啥物艱苦 我嘛毋驚

  uī-tio̍h lí, siánn-mi̍h kan-khóo, guá mā m̄-kiann

 • |為著你千斤萬斤,我嘛敢擔

  為著你 千斤萬斤 我嘛敢擔

  uī-tio̍h lí, tshian-kin bān-kin, guá mā kánn tann

 • .

  .

 • |誰人會得代替你的形影

  啥人會得 代替你的形影

  siánn-lâng ē-tit, tāi-thè lí ê hîng-iánn

 • |愛你的心,愛你的心,你敢會知影

  愛你的心 愛你的心 你敢會知影

  ài lí ê sim, ài lí ê sim, lí kám ē tsai-iánn