分享

男兒哀歌

男兒哀歌

男兒哀歌

Lâm-jî ai-kua

演唱人:陳明章

作曲人:洪一峰

作詞人:葉俊麟

全漢編修人: W.b. Chen (34)

全羅編修人: W.b. Chen (34)

 • │船螺聲音交響著 酒場小吹聲

  船螺聲音交響著 酒場小吹聲

  tsûn-lê siann-im kau-hiáng tio̍h, tsiú-tiann sió-tshue siann

 • │港都又是船入港 回復歡樂影

  港都又是船入港 回復歡樂影

  káng-too iū sī tsûn ji̍p-káng, huê-ho̍k huan-lo̍k iánn

 • │酒是不倒來嗎 無醉我不行

  酒是毋倒來嗎 無醉我毋行

  tsiú sī m̄ tò--lâi-mah, bô tsuì guá m̄ kiânn

 • │你我乾杯驚什麼 何必著來驚

  你我乾杯驚啥物 何必著來驚

  lí guá kan-pue kiann siánn-mi̍h, hô-pit tio̍h lâi kiann

 • │你和我不過是 同款的運命

  你佮我不過是 仝款的運命

  lí kah guá put-kò sī, kāng-khuán ê ūn-miā

 • .

  a a lâm-jî ai-kua

 • │吉他哀調提醒我 滿腹的恨火

  吉他哀調提醒我 滿腹的恨火

  gì-tah ai-tiāu thê-tshínn guá, muá-pak ê hūn-bé

 • │ 舊情何必再想起 已經不重回

  舊情何必再提起 已經不重回

  kū-tsîng hô-pit tsài thê-khí, í-king put tiông-huê

 • │曲是不奏來嗎 隨便無問題

  曲是毋奏來嗎 隨便無問題

  khik sī m̄ tsàu--lâi-mah, suî-piān bô būn-tuê

 • │你我合唱唱什麼 你唱我就跟

  你我合唱唱啥物 你唱我就綴

  lí guá ha̍p-tshiùnn tshiùnn siánn-mi̍h, lí tshiùnn guá tsiū tuè

 • │你和我趁今宵 儘量開心花

  你佮我趁今宵 盡量開心花

  lí kah guá thàn kim-siau, tsīn-liōng khui sim-hue

 • .

  .

 • │酒女面容那親像 可愛冤仇人

  酒女面容若親像 可愛冤仇人

  tsiú-lú bīn-iông ná tshin-tsian, khó-ài uan-siû-lâng

 • │酒場整瞑鬧無停 迷醉人幻夢

  酒場規暝鬧袂停 迷醉人幻夢

  tsiú-tiûnn kui-mî nāu buē thîng, bê-tsuì jîn huàn-bāng

 • │你是不偎來嗎 要送我出帆

  你是毋倚來嗎 欲送我出帆

  lí sī m̄ uá--lâi-mah, beh sàng guá tshut-phâng

 • │你我乾杯笑什麼 何必帶苦痛

  你我乾杯笑啥物 何必帶苦痛

  lí guá kan-pue tshiò siánn-mi̍h, hô-pit tài khóo-thàng

 • │你和我要輕鬆 互相知輕重

  你佮我愛輕鬆 互相知輕重

  lí kah guá ài khin-sang, hōo-siong tsai-khin-tāng