分享

相逢台北橋

相逢台北橋

相逢台北橋

Siong-hông Tâi-pak-kiô

演唱人:陳明章

作曲人:陳明章

作詞人:陳明章

全漢編修人: W.b. Chen (64)

全羅編修人: W.b. Chen (64)

 • │為著初戀的冤家 不願和你來相找

  為著初戀的冤家 毋願佮你來相揣

  uī-tio̍h tshoo-luân ê uan-ke, m̄-guān kah lí lâi sio-tshuē

 • │日子一天一天過 桌頂的情批是愈鎮愈多

  日子一工一工過 桌頂的情批是愈鎮愈濟

  ji̍t-tsí tsi̍t-kang tsi̍t-kang kuè toh-tíng ê tsîng-phue sī jú tìn jú tsuē

 • │阮一天一張寫給你的限時批寄入郵局 你攏沒給阮回

  阮一工一張寫予你的限時批 寄入郵局 你攏無共阮回

  gún tsi̍t-kang tsi̍t-tiunn siá hōo lí ê hān-sî-phue, kià ji̍p iû-kio̍k, lí lóng bô kā gún huê

 • │害阮走過春天換過秋天又擱到冬尾

  害阮行過春天 換過秋天 又閣到冬尾

  hāi gún kiânn kuè tshun-thinn, uānn kuè tshiu-thinn, iū-koh kàu tang-bué

 • │每日心肝凝 阮愛你愛到這狼狽

  每日心肝凝 阮愛你 愛甲遮狼狽

  muí-ji̍t sim-kuann gîng, gún ài lí, ài kah tsiah liông-puē

 • .

  .

 • │相逢台北橋 心愛的人

  相逢臺北橋 心愛的人

  siong-hông Tâi-pak-kiô, sim-ài ê lâng

 • │什麼時候會當擱再看到你

  啥物時陣 會當閣看著你

  siánn-mi̍h sî-tsūn, ē-tàng koh khuànn tio̍h lí

 • │心內又擱思思念念

  心內又閣思思念念

  sim-lāi iū-koh su-su-liām-liām

 • │前塵往事 今晚的風

  前塵往事 盈暗的風

  tsiân-tîn óng-sū, îng-àm ê hong

 • │阮想到你想到無滋無味啊

  阮想你 想甲無滋無味

  gún siūnn lí, siūnn kah bô-tsu-bô-bī--ah

 • │阿~茫茫人海 你底陀位

  啊~茫茫人海 你佇佗位

  ah~ bông-bông jîn-hái, lí tī tó-uī

 • .

  .

 • │想到跟你來分開 情歌親像斷腸詩

  想著佮你來分開 情歌親像斷腸詩

  siūnn tio̍h kah lí lâi hun-khui, tsîng-kua tshin-tshiūnn tuān-tn̂g-si

 • │愛你有話無地講 鬱卒的心情是愈裝愈多

  愛你有話無地講 鬱卒的心情 是愈貯愈濟

  ài lí ū uē bô-tè kóng, ut-tsut ê sim-tsîng, sī jú té jú tsuē

 • │阮一天一次走過相逢的台北橋 問你朋友 今嘛你住底陀

  阮一工一擺 行過相逢的臺北橋 問恁朋友 這馬你蹛佇佗

  gún tsi̍t-kang tsi̍t-pái, kiânn kuè siong-hông ê Tâi-pak-kiô, mn̄g lín pîng-iú, tsit-má lí tuà tī toh

 • │害阮問過春天問過秋天又擱是冬尾

  害阮問過春天 問過秋天 又閣是冬尾

  hāi gún mn̄g kuè tshun-thinn, mn̄g kuè tshiu-thinn, iū-koh sī tang-bué

 • │找沒你的人 阮等你等到頭犛犛

  揣無你的人 阮等你等甲頭犁犁

  tshuē-bô lí ê lâng, gún tán lí tán kah thâu lê-lê

 • .

  .

 • │相逢台北橋 心愛的人

  相逢臺北橋 心愛的人

  siong-hông Tâi-pak-kiô, sim-ài ê lâng

 • │什麼時候會當擱再看到你

  啥物時陣 會當閣看著你

  siánn-mi̍h sî-tsūn, ē-tàng koh khuànn tio̍h lí

 • │心內又擱思思念念

  心內又閣思思念念

  sim-lāi iū-koh su-su-liām-liām

 • │前塵往事 今晚的風

  前塵往事 盈暗的風

  tsiân-tîn óng-sū, îng-àm ê hong

 • │阮想到你想到無滋無味啊

  阮想你 想甲無滋無味

  gún siūnn lí, siūnn kah bô-tsu-bô-bī

 • │阿~茫茫人海 你底陀位

  啊~茫茫人海 阮咧想你

  ah~ bông-bông jîn-hái, gún teh siūnn lí

 • .

  .

 • │相逢台北橋 心愛的人

  相逢臺北橋 心愛的人

  siong-hông Tâi-pak-kiô, sim-ài ê lâng

 • │什麼時候會當擱再看到你

  啥物時陣 會當閣看著你

  siánn-mi̍h sî-tsūn, ē-tàng koh khuànn tio̍h lí

 • │心內又擱思思念念

  心內又閣思思念念

  sim-lāi iū-koh su-su-liām-liām

 • │前塵往事 晚上的風

  前塵往事 盈暗的風

  tsiân-tîn óng-sū, îng-àm ê hong

 • │阮想到你想到無滋無味啊

  阮想你 想甲無滋無味

  gún siūnn lí, siūnn kah bô-tsu-bô-bī

 • │阿~茫茫人海 阮在想你

  啊~茫茫人海 阮咧想你

  ah~ bông-bông jîn-hái, gún teh siūnn lí